מועצת העיר אישרה תקציב לשנת 2015

דב צור - ראש העיר

גם בשנת 2015: מגדילים את ההשקעה בחינוך

תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2015 עומד על כ-1.57 מיליארד ₪, עלייה של כ-32 מיליוני ₪ מתקציב 2014, תוספת של כ-2%.

בעירייה מציינים כי בשנת 2015 צפוי גידול מתון בהכנסות העירייה מארנונה, ואף מזכירים כי בשנת 2014 השלימה העירייה מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הפחתה של כ-40 מיליון ₪ בהכנסות העירייה מארנונה למגורים לשנת 2015. יחד עם זאת, בשנת 2015 צפוי מרכז העסקים שורק להתאכלס ולהגדיל את הכנסות העירייה מארנונה לעסקים.

בצד ההוצאות, הסעיף העיקרי המשפיע הינו השכר, המהווה כ-50% מסך ההוצאה השנתית. בעירייה מדגישים כי בשנים האחרונות מושקע מאמץ ניהולי ניכר בהורדת שיעור השכר המוניציפלי, אך יחד עם זאת, סדרה של גורמים חיצוניים, כגון הסכמי שכר במשק, מכתיבה גידול בהוצאת השכר הכללית.

בנוסף ישנה השפעה משמעותית, מוכתבת על פי חוק, של גידול בהוצאה העירונית על הטמנת פסולת המורכבת מהגדלת היטל ההטמנה ומאלמנט חדש שהינו מע"מ על היטל ההטמנה. שני אלו גוזרים תוספת של כ-4.4 מיליון ₪ בסעיף זה בלבד. יצוין כי מרכז השלטון המקומי מנהל מאבק לביטול תוספת מיותרת זו.

תוספת ההכנסה המתונה, בצד התוספת להוצאת  השכר, אילצה קיצוץ לא קל בתקציב 2015  במספר הוצאות גמישות יותר, בעיקר בסעיפי אירועים, אך עדיין הייתה הקפדה  עדיין על דגשים  מיוחדים בתוכנית העבודה. ראש העירייה הדגיש, כי למרות קיצוץ בתקציבים מסוימים, תקציב החינוך העירוני גדל גם בשנת 2015  ב-5  מיליון ₪, בנוסף לעלייה בתקציב זה בשנים הקודמות.

הגשת התקציב למועצת העיר באה לאחר מאות שעות של דיונים שהתקיימו בראשותו של מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, יחד עם הגזבר, יוסי כהן ואנשי צוות מינהל הכספים. ראש העירייה וחברי מועצת העיר הודו למנכ"ל, לגזבר ולכל צוות הכנת התקציב על המלאכה המקיפה והיסודית.

עיריית ראשון לציון מחזיקה מזה 4 שנים בתואר עיר איתנה, המזכה אותה בהקלות אל מול משרד הפנים באישור תקציבים ואישור פרויקטים מסוימים. כמו כן, העיר זוכה בשנים האחרונות פעם אחר פעם בפרס ניהול תקין, המעיד על ניהול כספי תקין , ניהול ארגוני תקין, הכולל- שכר כח אדם, מערך השירותים לתושבים ותכנון ובניה.

ראש העירייה ציין בישיבה, כי מעמדנו כעיר איתנה, על פי החוק החדש, מחייב אותנו שבעתיים להתנהל בזהירות כדי שלא ניקלע חלילה לגרעון שיביאנו לאובדן היתרונות שבמעמד זה. אנו מגישים תקציב שהוכן בשיקול דעת, תוך הצבת העקרונות המובילים אותנו בעבודה של המשך פיתוח העיר, על כל חלקיה, הגדלת ההשקעה בחינוך והצבת התושב והשירות לתושב במרכז העשייה. תקציב זה, הוסיף צור, מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים.

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

29.12.2014