הודעה להורי ילדי גן חובה

ילדים בהקשבה

הודעה להורי ילדי גן חובה בנושא שיעורי ריתמוסיקה  - ביטול דרישה לתשלום בשנת 2014