פותחים שנה – תקציב העירייה לשנת 2011 אושר על ידי מועצת העיר

מועצת העיר אישרה ביום רביעי האחרון את תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2011. התקציב לשנת 2011 עומד על מיליארד ו- 292 מיליון ₪, המהווים גידול של 57 מליון ₪ לעומת שנת 2010. השנה, לראשונה, אישרה המועצה תקציב במבנה חדש, המסתמך על תכניות עבודה מפורטות לכל אגף בעירייה, המאפשרות לעירייה להתקדם ולהעמיד את הארגון בחזית החידושים הניהוליים המקובלים כיום. חידוש נוסף נרשם גם בחזית הטכנולוגית, מפאת היקפו הנרחב של חומר התקציב, הוחלט בעירייה להעבירו לחברי המועצה וראשי המנהלים על גבי disk on key ובכך לחסוך בנייר. 

ראש העירייה, דב צור, אמר טרם ההצבעה על אישור התקציב: "זהו  התקציב השלישי שאני מגיש כראש העירייה. אני סבור, כדרכי מתמיד, שהתקציב הינו כלי קריטי לניהול העירייה ומהווה בסיס לתוכנית העבודה שלה. לכן, השתדלנו גם השנה לסיים את הליכי האישור בעירייה ערב תחילתה של שנת הכספים". צור ציין, כי "מהמיטב הידוע לנו, ניתן להעריך כי גם שנת 2010  תסתיים בעודף בפעילות השוטפת , שיאפשר לנו לצעוד ביתר ביטחון בתכנון תקציב 2011".

צור הסביר לחברי המועצה, כי תקציב שנת 2011 כולל הפחתה נוספת של הארנונה למגורים בשיעור של 2% לעומת השיעור שנקבע בחוק. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה של  כ-7 מיליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2011. השקעת העירייה (נטו, אחרי ניכוי הכנסות ממשלה) בתקציב החינוך  בתקציב גדלה  ב-14  מיליון ₪ בנוסף לעלייה בתקציב זה בשנתיים הקודמות, כלומר, גידול של כ-35 מיליוני ₪ לעומת שנת 2008.

בנושא הנוער, הגדלנו את התקציב לפעולות בסכום של כ-800 אלף שקלים. גידול זה מביא את תקציב הנוער לסך של 7.4 מיליוני ₪, 50% יותר מאשר ב-2008. גידול זה מבטא את המדיניות להמשיך ולחזק את פעילות הנוער ותנועות הנוער. כמו כן תוכנית עיר ללא אלימות תפעל ב-2011 במתכונת מלאה ובהיקף הוצאה של 5.2 מיליוני ₪ .

בנושא איכות הסביבה הושם דגש על הגדלת הפעולות לניקיון העיר בעיקר תוספת ניכרת לטיאוט העיר בסך כ-4 מיליון ₪ לצורך הגדלת תדירות טיאוט הרחובות ורכישת טמוני קרקע במקום ה"הצפרדעים"  בסך 3 מיליוני ₪ .

צור הודה לכל העוסקים במלאכה, בראשות מנכ"ל העירייה, ואמר, "אני סבור שדגשים אילו בפעילות העירייה משקפים את השינוי במדיניות העירייה  בפעילותה השוטפת בשנים הקרובות.  יחד עם השיפור הצפוי בשנים הקרובות בהכנסות מהגדלת המגזר העסקי בעיר  ניתן יהיה להוביל לראשון טובה ואיכותית יותר".

מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, הסביר לחברי המועצה על העבודה המקיפה שנעשתה בחודשים האחרונים על מנת לגבש את תכניות העבודה מקושרות התקציב,  "במרוצת שנת העבודה החולפת הטמיעה עיריית ראשון לציון תהליך תכנון ובקרה של תכניות העבודה השנתיות. כותרת התהליך: "קודם תוצאה ואחר – כך הוצאה", אומרת שתכנית העבודה תשקף בראש וראשונה את הצרכים ורק לאחר מכן את עלותם. הצרכים, גם אלה שהעירייה מחויבת להם על פי חוק וגם כאלה המשרתים את סדר העדיפות כפי שהונחו המינהלים על ידי ראש העירייה, אכן נשקלו, נבחנו ותומחרו כך שניתן לבחון את תועלתם ומידת יעילות השגתם". "כיום", הסביר גונן, "מונח בפני מקבלי ההחלטות בסיס נתונים וכלים מדידים המאפשרים לתעדף את הפעילויות השונות גם במישור האיכותי אך בעיקר במישור הכמותי".

המנכ"ל הודה לצוות שעסק בנושא, סמנכ"לית העירייה- הגב' חיה ברנפלד, גזבר העירייה-מר הרצל יוספיה, סמנכ"ל כ"א וראש מינהל אמרכלות – מר איתן דורון, סגנית הגזבר- הגב' שרונה ויזל, הממונה על התקציבים- מר מוריס לוי, מנהלת הפרויקט בלשכת מנכ"ל העירייה -הגב' שרית רשתי ומתכנן ומפתח המערכות- מר יורם טבת.

לפרטים נוספים: טליה סומך, דוברת העירייה