תיקון טעות סופר - טבלת ניקוד בסיסית בספורט

 הודעה בדבר תיקון טעות סופר

בפרסומים קודמים של העירייה בקשר עם טבלת ניקוד הבסיס לתמיכות בספורט לשנת 2013, פורסמה בשוגג טבלת ניקוד שגויה.

מצ"ב טבלת ניקוד עדכנית, כפי שאישרה המועצה בישיבותיה מס' 108/12 מתאריך 5.12.12 ומס' 109/12 מתאריך 24.12.12.