הנחות לעסקים זעירים

 

 ועדת ההנחות שמינתה המועצה רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק לפי התנאים הבאים :

  1. מחזיק העסק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף.
  2. שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
  3. המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 שנה או אשה שמלאו לה 60 שנה.
  4. המחזיק הינו עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪ צמוד למדד נכון לשנת 2014.
  5. המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק לפי תקנה 2 (8) - מבחן הכנסה.  

ההנחה תינתן למי שזכאי לכך כאמור לעיל, עד שיעור ההנחה שניתן למחזיק על דירת המגורים שבחזקתו, לגבי 40 מטרים ראשונים משטח העסק, ולפי שיקול דעת הועדה. לטופס הנחה  עוסק זעיר .

הנחה לנכי צה"ל, נכי מלחמה והורים שכולים

תינתן הנחה בארנונה למחזיק בבית עסק העומד בכל התנאים הקבועים בתקנה 14 ז לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993. שיעור ההנחה יהא בהתאם לשיעור ההנחה לה זכאי המחזיק בהתאם לתקנה 14 (ה) (1) או (2) לתקנות הנ"ל. מבקש ההנחה יידרש להמציא לידי יחידת ההנחות במינהל הכספים את כל האישורים הרלוונטיים לזכאותו להנחה, לרבות אישור פקיד שומה בנוגע לאי תשלום מקדמות מס הכנסה. יחידת ההנחות רשאית לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות להנחה, על פי שיקול דעתה.