הליך חילופי מחזיקים בנכס עסקי

בהתאם לסעיפים 326 – 325 לפקודת העיריות [נוסח חדש], חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי של מחזיק בנכס, וכל זמן שלא נמסרה הודעה כאמור, יהיה המחזיק הרשום בספרי העירייה חב בארנונה בגין הנכס, וזאת אף אם חדל מלהחזיק בנכס בפועל.

כניסה לנכס
משכיר או שוכר נכס לתקופה של 12 חודשים או יותר, חייב למסור לעירייה הודעה בכתב בצירוף המסמכים המפורטים מטה. ההודעה והמסמכים ישלחו לאגף שומה בדואר לבניין העירייה ברח' הכרמל 20 , או יימסרו ידנית לפקידי קבלת קהל  במרכזי השירות, שבקומת הכניסה לבניין העירייה ו/או בסניפי הגבייה שבמערב העיר
השוכר יירשם כמחזיק בספרי העירייה החל מיום קבלת ההודעה בעירייה ובלבד שתקופת השכירות הינה ל– 12 חודשים ומעלה.

להלן המסמכים שיש יש לצרף להודעה :
העתק חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, כשהוא חתום הן  על – ידי בעל הנכס והן על – ידי השוכרים. יצוין כי מניין 12 החודשים מתחיל החל ממועד מסירת ההודעה ואילך, ולא ניתן להגיש חוזה שכירות, או לרשום שוכר בנכס בדיעבד.
קריאת מונה מים נכונה למועד הרלוונטי, כלומר : למועד מסירת ההודעה / חזקה.
צילום ת.ז. של המשכיר / שוכר.
תשלומי הארנונה, המים והביוב וכל תשלום חובה עירוני אחר הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה, וייגבו במעמד חילופי הדיירים; לצורך תשלומים ורישום בנושא מים וביוב, יש לפנות לחברת מני"ב ראשון בע"מ, השוכנת בקומת גלריה ג', במעליות גזברות, בבניין העירייה.

עזיבת הנכס
בתום תקופת החזקה בנכס קיימת חובה למסור לעירייה הודעה בכתב על עזיבת הנכס ולשלם את תשלומי הארנונה, המים, הביוב וכל תשלום חובה עירוני אחר הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה. ההודעה תישלח בדואר או תימסר ידנית לפקידי קבלת קהל במרכזי השירות, שבקומת הכניסה לבניין העירייה ו/או בסניפי הגבייה שבמערב העיר
סגירת חשבון המים והביוב תתבצע לאחר מסירת קריאת מונה מים עדכנית בחברת מני"ב ראשון בע"מ, שבקומת גלריה ג', מעליות גזברות, בבניין העירייה.
רק ממועד קבלת ההודעה הכתובה בעירייה ואילך – ייגרע שמו של המחזיק שחדל מלהחזיק בנכס, ולא יחויב עוד בשיעורי הארנונה, המים והביוב החלים על הנכס.