שילוט

אגף השומה מטפל ב:
שלטים של עסקים, חברות וקבלנים ברחבי העיר.
איתור  שלטים חדשים ושלטים לא חוקיים ברחבי העיר.
ייעוץ לבעלי עסקים בשטח לאחר תאום טלפוני.

הנחיות לשילוט
בעל עסק מחויב לדווח על שלט חדש המוצב בעסקו.
השלט אמור להיות צמוד לקיר העסק אותו הוא מפרסם.
לאחר ביקור מפקח השילוט בעסק יש להעביר את  פרטי העסק והשלט למשרדי האגף לשם הפקת חיוב  שנתי.
בעל עסק מחויב להסיר את השלט ולדווח על הסרתו עם סגירת העסק.
לאחר שהעירייה תוודא באמצעות פקח עירוני, כי אכן הוסר השלט כמוצהר בפנייה, הזיכוי יינתן מיום קבלת ההודעה בכתב.
 

שילוט שאינו חוקי 
שלט שהוצב בניגוד לחוק העזר (נושא שלטים) 
 שלט שהוצב בשטח ציבורי יוסר על ידי העירייה ללא התראה

שילוט חוצות בשטחים פרטיים
אגף השומה מטפל בשלטי חוצות בשטחים פרטיים ואתרי בנייה בכפוף לאישור וועדת שילוט.
טופס בקשה + מסמכים נלווים יש להגיש למשרדי האגף.
יש להקפיד ולמלא את הטופס במלואו.

תעריפי השילוט
התעריפים להצבת שילוט  על סוגיו השונים מפורטים בתוספת החמישית לחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והנקיון),
התשמ"ט- 1988 תיקון: התשס"ז (סעיף (84).  לתעריפי השילוט.
חוק העזר- פרק יד-שלטים ומודעות 

ערעור בגין אגרות שילוט
בעל עסק רשאי לערער על אגרת שילוט בעקבות הסרת שלט. הבקשה תיעשה באמצעות מילוי טופס מקוון לערעור בגין אגרות שילוט .
חובה לצרף  לטופס, תמונות ו/או אסמכתאות אחרות ,המוכיחות כי השלט/ים בגינם הוגש הערעור אכן הוסר/ו.
העירייה תוודא באמצעות פקח עירוני שהשלט/ים אכן הוסר/ו ותזכה את בעל העסק מיום הגשת הערעור. הטיפול בבקשת ערעור יבוצע תוך 60 יום מקבלת הבקשה.
חשוב: הגשת ערעור בגין אגרת שילוט אינה פוטרת מתשלום האגרה במועד.

בירורים בנושא שילוט:
מס' טלפון  9547328
מס' פקס:   9547785, 7503508
לבירורים טלפוניים/קבלת קהל