קול קורא לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחום שיתוף נסיעות להציע הצעות להגברת המודעות ועידוד השימוש בעיר

קול קורא לחברות טכנולוגיה הפועלות בתחום שיתוף נסיעות ((car pool להציע הצעות להגברת המודעות
ועידוד השימוש בעיר ראשון לציון

מבוא

1.       כחלק ממהלך כולל לשיפור התחבורה בעיר ומתוך מטרה להביא לידי צמצום עומסי התנועה, הקטנת פליטות מזהמים מכלי רכב ושיפור 
           אפשרויות התחבורה לתושבים ובהתאם לסעיף 84ב' לתקנות התעבורה (הסעות שיתופיות), עיריית ראשל"צ באמצעות חב' "ייזום
           ראשון - החברה העירונית בע"מ"  (להלן: "ייזום ראשון")  מזמינה בזאת חברות העוסקות בתחום שיתוף נסיעות להציע את שירותם
           לתושבי העיר ראשון לציון תוך הגברת המודעות ועידוד השימוש באמצעות מתן תקופת התנסות ללא עלות.

2.       החברה המציעה תגדיר את היקף ההטבה ואת משך תקופת ההתנסות.

3.       התקשרות התושבים לשירות הינה ישירה ואינה מותנת או כרוכה במעורבות העירייה.

4.       מינימום הצעה לתקופת התנסות הנו חודש ימים.

תנאי סף:

5.       בבעלות החברה המציעה שירות שיתוף נסיעות פעיל מבוסס טכנולוגיה המאפשר לתמוך בהצעה לתקופת התנסות.

6.       החברה המציעה רשומה כחוק וברשותה רישיון הפעלה של השירות האמור.

7.       לחברה אישור על ניהול מאגר מידע.

בחירת מציעים:

8.       בחירת יותר ממציע אחד – "ייזום ראשון" תוכל לבחור לפי שיקול דעתה מציעים נוספים ובלבד שהמציעים עומדים בתנאי הסף  והצעתם
          כוללת את ההטבה בתנאים לעיל.

9.       "ייזום ראשון" תפרסם את השירות המוצע באמצעי המדיה השונים כחלק מהפרסום העירוני על הרחבת שירות התחבורה בעיר.

הגשת הצעות:

10.   מציעים שרואים עצמם מתאימים ובעלי היכולת להפעיל את השירות מוזמנים להגיש את הצעת בדוא"ל  ל:yizumrishon@gmail.com  
        
עד ליום ה- 05.09.2018 שעה 16:00 .                                                                             

המציעים יצרפו את הפרטים הבאים:

-          שם מציע השירות, ח.פ של מציע השירות ושם איש קשר ופרטי התקשרות.

-          פרופיל מציע השירות.

-          פירוט ההצעה בהתאם לסעיפים 1-4 לעיל.

-          נוסח רשם החברות ביחס למציע השירות( במקרה של חברה).

-          מסמכים המעידים על עמידה בתנאי סף.

11.   לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למר תמיר ממרוד בטלפון 03-9547887 או בדוא"ל tamirmm@rishonlezion.co.il

כללי

12.   אין המדובר בהליך מכרז ודיני המכרזים אינם חלים על הליך זה.

13.   אין ייזום ראשון מחויבת לקבל איזו מההצעות.

14.   ייזום ראשון רשאית לבטל הליך זה בכל שלב והכל לפי שיקול דעתה.

15.   ייזום ראשון תהא רשאית להיפגש עם מי מהפונים והכל בהתאם לשיקול דעתה.

                                                                                                                                                       זוהר אחיאל – מנכ"ל