הודעות מטעם היועצת המשפטית בנושא בחירות 2018

להלן מידע משפטי לציבור, בכל הנוגע לתקופת הבחירות. הוראות אלה הן בנוסף להוראות הדין האחרות.

1.חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 5/2018, הכולל את רוב ההוראות הרלוונטיות לתקופת בחירות, למתמודדים, לנבחרי ציבור, ולעובדי ציבור. 

 
2. התהליך הנדרש לצורך חלוקת פלאיירים מטעם סיעה/מפלגה והצבת דוכן בשטח הציבורי, הוא כמפורט להלן.
הכללים הם אותם כללים כמו בתקופה שאינה תקופת בחירות, והנוהל הוא אותו נוהל. המדובר על הנוהל העירוני המצורף, מס' 31-0370 (מתן היתר ארעי להצבת דוכן הסברה/החתמה), המסביר את התהליך.
אין מניעה להציב דוכן הסברה וכן לחלק פלאיירים, אך יש להגיש בקשה לכך לחברה לביטחון וסדר ציבורי, ולקבל את אישורם.
הבקשה תוגש בטופס שבתוספת א' (בסוף הנוהל), ואם תאושר – יתקבל מהחברה לביטחון היתר ארעי בטופס שבתוספת ב' לנוהל.
סעיף 6(א) לנוהל מסביר את אופן הגשת הבקשה והמסמכים שצריך לצרף אליה, מעבר לטופס שבתוספת א'.
לפי סעיף 6(א)(2) – יש להגיש את הבקשה במשרדי החברה לביטחון וסדר ציבורי. עם זאת, למען הנוחות, ועד לתום הבחירות, ניתן יהיה להגיש את המסמכים סרוקים, מלאים וחתומים, לכתוב הדוא"ל מטה.
מר אשר חן, מנהל אגף סיור ושיטור בחברה לביטחון וסדר ציבור, המכותב על מייל זה  asherc@rishonlezion.muni.il
הבקשות יענו בתוך 24 שעות, וככל הניתן – אף מוקדם מכך.
טופס נוהל עירוני – הצבת דוכן הסברה 

3. אכיפת שילוט בחירות אסור תתבצע בשלב זה לגבי:
(א) שילוט שנמצא בשטח ציבורי (על גדרות למשל בשטח ציבורי, על בנייני עירייה).
(ב) במקרים חריגים של שלט שמפריע לתנועה או לטווח הראייה של התנועה, וכן במקרה של שלט הכולל קונסטרוקציה ו/או חשמל (בשונה משלט העשוי מבד, ואינו יכול לגרום לנזק בנפש או ברכוש) (כל עוד השלט לא קיבל היתר שילוט והיתר בנייה).
האכיפה תתבצע באופן הבא:
(א) כל סיעה/מפלגה/מתמודד (שתולה שלטים) – תעביר שם ומספר טלפון של איש קשר. מידע זה יועבר לחברה לביטחון ולסדר ציבור.
(ב) פקח שרואה שילוט אסור, כמפורט לעיל, יוריד את אותו שילוט. השילוט יוחרם ויועבר לחברה לביטחון, ויימסר בחזרה לנציג הסיעה שיחתום על קבלת הציוד. החברה לביטחון תיצור קשר עם אותו נציג סיעה/מפלגה/מתמודד (כאמור לעיל), ותינתן התראה לפיה אם ימצאו עוד שלטים – יינתן דוח-קנס.  "