ישיבת מועצה שלא מן המניין 19.7.2018 נדחתה

 

 הודעה על דחיית ישיבות מועצה שלא מן המניין מתאריך  19.7.2018   ל- 24.7.2018 בשעה 18:30. על סדר היום עדכון תקציב.

הזמנה לישיבות המועצה

דברי הסבר ישיבה 121/2018

דברי הסבר ישיבה 122/2018

נספח- סעיף 5

הסכם מדף

חוברת עדכון תקציב