הקמת פורום עירוני לקידום ופיתוח התיירות בעיר

הקמת פורום עירוני לקידום ופיתוח התיירות בעיר ראשון לציון

עיריית ראשון לציון (להלן: העירייה") מקדמת את נושא פיתוח התיירות בעיר ראשון לציון (להלן: "העיר")

לצורך כך מבקשת העירייה להקים פורום תיירות המורכב מנציגי תיירות עירוניים ויזמים פרטיים שונים ומגוונים או בעלי פוטנציאל תיירותי, במסגרתו ידון נושא התיירות ותתקבלנה הצעות לשיפור ופיתוח התיירות תוך הבנת הצרכים של העוסקים בתחום התיירות בעיר ויצירת דיאלוג פורה בין ועם העוסקים בתחום ונציגי עירייה.

פורום תיירות יהיה מורכב מתמהיל של גורמים שונים העוסקים במישרין או בעקיפין בתחום התיירות בעיר כגון: יזמים, גופים פרטיים, גופים ממסדיים, גורמי מלונאות, גורמי מסעדנות, נציגי מוזאונים, נציג לשכת התיירות, מורי דרך, וכל גורם אחר אשר יש ביכולתו לתרום לצורך קידום ושיפור יכולות העירייה בתחום התיירות.
הפורום ינוהל ע"י נציגי העירייה ויתכנס אחת לחודשיים או על פי צורך.
ההשתתפות בפורום הינה בהתנדבות וללא קבלת שכר או תמורה או כל טובת הנאה כזו או אחרת הנובעת מהשתתפות בפורום.

מטרת הקמת הפורום:

הצעות לשיפור ופיתוח התיירות בעיר.
פיתוח פלטפורמות שיווקיות לעידוד התיירות בעיר.
יודגש, כי מטרת הקמת הפורום היא קידום פיתוח ושיפור תחום התיירות בעיר ובשום אופן אין כוונה ליצור תחרויות או קונפליקטים בן שרותי התיירות הניתנים כיום בעיר וכן אין הכוונה להצמיח טובת הנאה למשתתפי הפורום ולעסקיהם.

 הפניה מיועדת לפרטיים, לבעלי עסקים, לבעלי חברות לגופים פרטיים ולגופים ממסדיים הכל כפי שיפורט להלן:

אדם פרטי או בעל עסק (או נציגו) העוסק בתחום התיירות או בעל פוטנציאל לעסוק בתחום התיירות בעיר.

אנו מזמינים כל מי שיש לו/ה רצון ויכולת לקחת חלק בנושא אשר עונה על הקריטריונים לעיל, להעביר את המסמכים הבאים:

  1. מסמכים המעידים על עמידת המציע בדרישות המפורטות לעיל;
  2. פירוט אודות מעורבות המציע בתחום התיירות ובקידומה; 
  3. פירוט אודות הגוף/העמותה/החברה/הקבוצה/העסק אותו מייצג הפונה ותרומתו לתחום התיירות;

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ולרשום על גביה "הצעה להשתתפות בפורום תיירות", במסירה ידנית בלשכת חבר המועצה מר מיכאל רייף ברחוב הכרמל 20, קומה 4, ראשון לציון, או בכתובת מייל: MichaelR@rishonlezion.muni.il עד ליום 31.12.2017 בשעה 12:00.

אופן בחירת חברי הפורום:

לצורך בחירת חברי הפורום תוקם וועדה הכוללת את הגורמים הבאים:

  1. מחזיק תיק התיירות  - מר מיכאל ריף.
  2. מנהלת אגף אסטרטגיה – הגב' טליה סומך פינגולד.
  3. יועץ רה"ע לתיירות – מר גל גרינברג.

(להלן: "הוועדה")

הוועדה תבחן את כלל הגורמים המעוניינים להשתתף בפורום התיירות בהתאם למסמכים שיוגשו על ידם ותבחר מתוכם את הרכב משתתפי הפורום בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים, מסירת מידע נוסף וכיוצא בזה.
מסירת המידע לידי העירייה תתבצע על חשבון הפונה בלבד, והעירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו.
העירייה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי.
העירייה רשאית להורות על סיום פעילות פורום התיירות בכל רגע ובכל שלב וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
העירייה אינה מתחייבת לקבלת הצעה כלשהי.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בפקס: 03-9547130  או במייל: MichaelR@rishonlezion.muni.il

          

                                                                                                                                                                דב צור             

                                                                                                                     ראש העירייה