הגשת בקשות למרכזי למידה והעשרה לתלמידים מעוטי יכולת

הודעה לציבור בדבר הגשת בקשות לקבלת תמיכות למרכזי למידה והעשרה לילדים מעוטי יכולת בראשון לציון

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.
בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות למרכזי למידה והעשרה לילדים מעוטי יכולת בראשון לציון, אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").
בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח, ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.
טפסים להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, או  ולקבלם בלשכת מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, 31.8.17.  
בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.
אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.
המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום 28.09.2017  (בחלוף 28 יום ממועד פרסום הודעה זו). 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.


                                                  בכבוד רב,   
              חיים גליק, מנכ"ל העירייה  ויו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות