הודעה לציבור בדבר פנייה למתן תמיכות לשיפוצי מוסדות דת בתחום העיר

הודעה לציבור  בדבר פנייה למתן תמיכות לשיפוצי מוסדות דת–  בתחום העיר ראשון לציון

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכה עבור שיפוצי מוסדות דת בתחום העיר ראשון לציון, אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן: "תבחיני העירייה").

בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח, ובהתאם לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה.

טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר בקישור הנ"ל חוברת התמיכות   או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, כ"ז בניסן   התשע"ח, 12.04.2018.  

בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום
ביום ראשון, י"ג בסיוון התשע"ח,   27.05.2018 (בחלוף 45 יום ממועד פרסום הודעה זו). 

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2017 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2017 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 6 לעיל.

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.                                                                                                                          
                                                                   בכבוד רב,

                                                          חיים גליק, מנכ"ל העירייה                                                              
                                                       
ויו"ר הוועדה המקצועית
לתמיכות