בקשה למתן תמיכות לאגודות ספורט (ללא מטרות רווח) 2019

הודעה לציבור בדבר פנייה למתן תמיכות לאגודות ספורט, אשר פועלות בעיר ראשון לציון שלא למטרות רווח – שנת תקציב 2019

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות באגודות ספורט על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, אלא להוסיף עליהן בלבד.

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לאגודות ספורט הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות והתבחינים שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.

טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר כאן לחוברת התמיכות  או לקבלם במשרד מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון – בשעות העבודה המקובלות, וזאת
החל מיום חמישי, כ"ו בטבת התשע"ח, 03.01.2019

בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום ראשון, כ"ח בשבט התשע"ח, 03.02.2019  (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו). 

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2019 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2019 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 6 לעיל.

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה

                                                                                                בכבוד רב,

                                                                                                חיים גליק, מנכ"ל העירייה                                                              
                                                                                                
ויו"ר הוועדה המקצועית
לתמיכות