הודעה בדבר הגשת פניות למתן תמיכות לתאגידים הפועלים בעיר שלא למטרת רווח 2018

הודעה לציבור  בדבר הגשת פניות למתן תמיכות לתאגידים הפועלים  בעיר ראשון לציון, שלא למטרת רווח, – שנת התקציב 2018

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות  מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "נוהל מתן תמיכות"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות נוהל מתן תמיכות, אלא להוסיף עליהן בלבד.

1.                   נוהל מתן תמיכות נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא
                      למטרות עשיית רווח בתחומי חינוך, תרבות, דת, רווחה ואיכות הסביבה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת
                       הציבור.

2.                   בקשות התמיכה יוגשו בהתאם ובכפיפות לנוהל מתן תמיכות ולתבחיני העירייה למתן תמיכות לתאגידים הפועלים שלא למטרות
                       רווח בעיר ראשון לציון, בתחומי רווחה, דת, חינוך, תרבות כללית ואיכות הסביבה – שאושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון (להלן:
                        "תבחיני העירייה").

3.                   בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תאגיד כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח בעיר ראשון לציון בתחומי רווחה, דת, חינוך,
                      תרבות כללית ואיכות הסביבה,
אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל
                       מתן תמיכות ולתבחיני העירייה

4.                   טפסים להגשת להגשת בקשת התמיכה ותבחיני העירייה לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא להוריד  כאן  חוברת התמיכות 
                       או לקבלם בלשכת מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות,  גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות 
                       העבודה המקובלות, וזאת החל
מיום חמישי, י"ז בטבת  התשע"ח, 04.01.2018
                       בירורים ניתן לבצע באמצעות מזכירת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

5.                   אין בהודעה זו   משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן
                       התמיכה בהתאם להוראות נוהל מתן תמיכות וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

6.                   המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל)
                       תחול ביום
שלישי, כ"ח בשבט התשע"ח, 13.02.2018  (בחלוף 40 יום ממועד פרסום הודעה זו). 

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2018 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2018 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 6 לעיל.

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

                                                                 בכבוד רב
                                                       חיים גליק, מנכ"ל העירייה                                                                        
                                                
ויו"ר הוועדה המקצועית
לתמיכות