הודעה בדבר פנייה למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון 2018

הודעה לציבור בדבר פנייה למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון שנת תקציב 2018

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/06 (להלן: "חוזר המנכ"ל"), ואין בהודעה זו כדי לגרוע מהוראות חוזר המנכ"ל, אלא להוסיף עליהן בלבד.

חוזר המנכ"ל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור הפועלים בתחום הרשות המקומית שלא למטרות עשיית רווח בתחומי תרבות, דת ורווחה וכיוצא בזה, וזאת על מנת לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

הפניות תהיינה בהתאם ובכפיפות לחוזר המנכ"ל ובכפוף לתבחינים למתן תמיכות בתנועות נוער – אשר אושרו ע"י מועצת העיר ראשון לציון. בקשה לתמיכה תוגש רק ע"י תנועת נוער – תאגיד כמשמעותו בחוק, אשר עומד בתנאי הסף לתמיכה המפורטים בתבחינים הנ"ל (להלן: "המבקש"), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן.

טפסים להגשת בקשת התמיכה והתבחינים לפיהם ניתנת התמיכה, ניתן יהא לאחזר מאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") –  www.rishonlezion.muni.il   ולקבלם במשרד מרכזת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בכתובת: רח' הכרמל 20, ראשון לציון –  בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום חמישי, ה' בכסלו  התשע"ח, 23.11.2017. 

בירורים ניתן לבצע באמצעות מרכזת הוועדה המקצועית לתמיכות, גב' טובה סער, בטלפון: 03-9547240.

אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי ליתן תמיכה. העירייה תהא רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לידי לשכת יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות בעירייה (בכתובת כמפורט בסעיף 4 לעיל) תחול ביום ביום ראשון, ו' בטבת התשע"ח,   24.12.2017  (בחלוף 30 יום ממועד פרסום הודעה זו). 

מובהר בזאת, כי הוועדה המקצועית לתמיכות לא תדון בבקשת תמיכה ביחס לשנת 2018 אשר הוגשה טרם מועד פרסום הודעה זו. בנסיבות אלה, יש להגיש בקשת תמיכה חדשה ביחס לשנת 2018 – בהמשך לפרסום הודעה זו ועד למועד האחרון להגשת בקשות התמיכה, כקבוע בסעיף 6 לעיל.

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות תמיכה אשר תוגשנה שלא בהתאם להוראות העירייה, ובכלל זה מבלי שמולאו טפסי בקשות התמיכה כהלכה ו/או מבלי שצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לבקשת התמיכה.

לחוברת התמיכות

                                                      

בכבוד רב,

חיים גליק, מנכ"ל העירייה

    ויו"ר הועדה המקצועית  לתמיכות