הודעה בעניין יום התרמה לעמותות מקומיות לשנת תשע"ט (2019)

הודעה לציבור בעניין יום התרמה לעמותות מקומיות לשנת תשע"ט (2019) 

1.     עיריית ראשון לציון מזמינה בזאת עמותות מקומיות המעוניינות להשתתף ביום התרמה שמיועד לעמותות מקומיות
         בלבד ושיתקיים במהלך חודש מאי 2019, לאחר תום ימי ההתרמה הארציים להגיש בקשות להכלל ביום ההתרמה.

2.    על עמותות המעוניינות להגיש מועמדות להיכלל ביום התרמה מקומי לפעול בהתאם לנוהל המקומי ולהגיש פנייתן למזכירות ועדת
        התמיכות בלוויית כל המסמכים הנדרשים עפ"י הנוהל לא יאוחר מיום 31.12.2018.

3.     בקשות שיימסרו לאחר מועד זה ייפסלו על הסף, ולא יידונו ע"י העירייה.

לפרטים מלאים ולתנאי הסף לחצו כאן

                                                                                                                      בכבוד רב,

                                                                                                                       חיים גליק, מנכ"ל העירייה