הודעת הגבלת מכירת משקה משכר התשע"א 2010

 

במסגרת המאבק למניעת תופעת השכרות, פורסמה בתאריך 11.11.10 הוראת שעה שכותרתה:

תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר) התשע"א 2010

 במסגרת הוראת השעה שתיכנס לתוקפה ב – 11.12.10 ותמשך עד לתאריך 24.3.2013, נקבע כי בעסק המוכר משקאות משכרים יותקן שלט עשוי מחומר קשיח (למעט קרטון) שמידותיו 50X40 ס"מ, רקע השלט יהיה לבן והאותיות בצבע שחור, גודל האותיות יהיה 2.5X2.5 ס"מ לפחות.

השלט יקבע בגובה שלא יפחת מ – 1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה ובסמוך לו יותקן אמצעי תאורה שיאיר את תוכן ההודעה.

 בעסק המוכר משקה משכר שלא לצריכה במקום נוסח ההודעה יהיה כדלקמן:

"לפי חוק רישוי עסקים, בעסק זה אסורה מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר מהשעה 23:00 עד השעה 06:00 למחרת".

 בעסק המוכר משקה משכר לצריכה במקום נוסח ההודעה יהיה כדלקמן:

"לפי חוק רישוי עסקים, בן השעות 23:00 עד השעה 06:00 למחרת, מותרת בעסק זה מכירה, הגשה או הספקה של משקה משכר לצורך שתייה במקום העסק בלבד".

יודגש כי אין באמור לעיל כדי לאפשר פתיחת העסק וסגירתו בשעות שאינן מותרות עפ"י חוק העזר העירוני לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) התשמ"ט 1988.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דני מרון - מנהל אגף רישוי ופיקוח על העסקים בטלפון 03-9547384.

אכיפת תקנות אלו תתבצע ע"י פקחי החברה לבטחון וסדר ציבורי.