אמנת שירות איכותי- אגף רישוי עסקים

אמנת שרות איכותי ללקוחות אגף רישוי עסקים בעיריית ראשון לציון - אוגוסט 2009  

מטרותיו העיקריות של חוק רישוי עסקים הן:
שמירה על איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
שמירה על בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
שמירה על שלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצויות.
שמירה על בטיחות הציבור ובטיחות העובדים הנמצאים בעסק ובסביבתו
קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשרותי הכבאות.
מניעת העברת מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים.

האגף לרישוי עסקים פועל על פי חוק רישוי עסקים ואחראי ל :
מתן הנחיות ומידע מוקדם לבעלי עסקים לשם תכנון העסק  והגשת בקשה ותוכניות לרישיון עסק.
ריכוז הטיפול בבקשה לרישיון מול נותני האישור.
הוצאת רישיונות והיתרים זמניים.
הוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

לצורך קבלת מידע אודות מבנים (שימושים ויעודים ) ולצורך הדרכת בעלי העסק ובעלי מקצוע מטעמו אודות דרישות מנהל ההנדסה לגבי התרי בניה ושימושים חורגים, עומד לרשות לקוחות האגף ממונה רישוי הנדסי.

לצורך קבלת הנחיות להכנת תוכניות עסק, בדיקתם, הגשת בקשות לחוות דעת מקדמית ומתן מידע מוקדם לגבי תקנות משרד הבריאות לעסקי מזון, עומד לרשות לקוחות האגף ממונה בקרת תוכניות עסק.

לצורך קבלת מידע,ברור סירובים והנחיות בנושאי כיבוי אש עומד לרשות לקוחות האגף ממונה תיאום גורמי חוץ.

הטיפול בבקשה לרישיון עסק
לאחר הגשת בקשה לרישיון עסק כולל תוכניות ובמידה והבקשה לא תדחה על הסף ע"י תברואן האזור וממונה רישוי הנדסי, תועבר הבקשה במקביל לחוות דעתם של כל גורמי האישור בעירייה ובמשרדי הממשלה תוך 7 ימי עבודה כמתחייב בחוק.
האגף מתחייב להודיע לבעל העסק תוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק ,האם קיימות חריגות ללא היתר והאם העסק מהווה שימוש חורג עפ"י דיני התכנון והבניה.
ביקורת תברואן האזור בעסק ,לבדיקת התאמת תוכנית העסק למצב הקיים בשטח תתבצע תוך 7 ימי עבודה.
במידה ובעל העסק השלים את ביצוע  כל דרישות גורמי האישור על פי החוק ונתקבלו כל האישורים על כך, מתחייב האגף להשלים את תהליך הרישוי תוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק.
רישיון העסק יונפק תוך 72 שעות מקבלת כל האישורים באגף.
האגף מתחייב לתת מידע מוקדם הנמצא ברשותו לגבי התנאים והדרישות להוצאת רישיון עסק ומידע לגבי מצב הליך הרישוי (לבעל העסק או בעל מקצוע מטעמו).

שרות עם הפנים ללקוח – אזרח או בעל עסק
קבלת הקהל והשירות באגף יינתנו בתנאים פיזיים טובים ונוחים. 
כל פניה או תלונה בכתב לאגף תיבדק ותענה תוך 14 יום.
לבעלי העסקים ועובדיהם יינתנו ללא תשלום הדרכות לגבי טיפול נכון במזון ,בשיתוף לשכת הבריאות הנפתית רחובות.
כשירות לאזרחים ,בכל עסק תתבצע ביקורת תברואית על פי סדרי עדיפויות שיקבעו באגף
ובחודשי הקיץ יילקחו דגימות מזון מעסקים נבחרים בשיתוף הווטרינר העירוני.