קייטנות 2011

כמדי שנה הרינו להזכירכם כי כל קייטנה ומחנה נוער הם עסק טעון רישוי לפי הגדרתם החוקית בהתאם לחוק רישוי עסקים תשכ"ח, 1968 פריט 7.8 למעט קייטנות עירוניות, ציבוריות ומוסדיות המכונות "קייטנות המשך", הפטורות מחובת קבלת רישיון עסק, מכח צו רישוי עסקים (פטור
מחובת רישוי לקייטנות) התשנ"ח 1998 כמפורט להלן:

 • בית ספר הפועל ברישיון על חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט 1969.
 • גן ילדים הפועל ברישיון על חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט 1969.
 •  רשות מקומית.
 • מתנ"ס עירוני הפועל באתר הקבע שלו.
 •  אקי"ם ישראל, אגודה לאומית.

למרות הפטור מחובת רישוי עסק, הקייטנות הנ"ל חייבות בהוצאת היתר פדגוגי ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך עפ"י חוק הקייטנות.
כמו כן, חייבות הקייטנות הנ"ל לעמוד בתקנות משרד הבריאות.

 תרשים זרימה לקבלת אישור לקיום קייטנה

 

תרשים זרימה לרישוי קטנה

 כל הגופים המפעילים קייטנות ציבוריות ו/או קייטנות פרטיות, מחויבים בהוצאת היתר פדגוגי ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
יש להקפיד שבכל בקשה יהיו הנספחים הבאים:

1.  תוכנית הקייטנה
2.  רשימת כח אדם
3.  אישורי השכלה
4.  אישור ממשטרת ישראל שכח האדם המועסק בקייטנה עונה על דרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין.
5.  אישור בטחוני של קב"ט הרשות
6.  אישור בטיחותי של יועץ בטיחות

לנוחיותכם נפתח אתר קייטנות המחוז. לאתר לחצו כאן      

בכדי להקל עליכם בקבלת האישור לתכנית הפדגוגית בקייטנה, הוחלט על חלוקת המחוז עפ"י חלוקה יישובית.

להלן המועדים למתן אישורים לקייטנות במשרד החינוך לקייטנות הפועלות בראשון – לציון: 

תאריך

מקום

שעות

2/6/11

משרד החינוך רח' השלושה 2 תל-אביב קומה 11 חדר 1129

16:00 – 10:00

6/6/11

משרד החינוך רח' השלושה 2 תל-אביב קומה 11 חדר 1129

16:00 – 11:00

7/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 10:00

9/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 10:00

13/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 11:00

14/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 10:00

15/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 10:00

20/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 11:00

27/6/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 11:00

4/7/11

משרד החינוך , כנ"ל

16:00 – 11:00

אישור משרד הבריאות

בקשות לרישוי עסק לקייטנות יש להעביר לאגף רישוי עסקים בצירוף טופס לשכת הבריאות  להורדה לחצו כאן
   
מפעילי הקייטנה חייבים להבטיח במיוחד את התנאים הבאים:

 •  אספקת מים ומזון ממקור מאושר.
 • בקייטנות בהן מוגשת ארוחת צהריים, יש לדאוג למדידת טמפ' המזון מדי יום לפני הגשתו לילדים ורישומה ביומן. טמפ' המזון המוגש חם צ"ל לפחות c°70 והטמפ' המקסימאלית של המזון המוגש קר היא c°5 בכל שלבי הייצור, ההובלה וההגשה.
 • מקומות רחצה של ילדי הקייטנה, כגון: בריכות שחיה חייבות להיות בעלות רישיון עסק ואישור הפעלה שנתי תקף של משרד הבריאות.
  חופי ים חייבים להיות מוכרזים (אישור משרד הפנים).
 • תאי שירותים תקינים, בכמות מתאימה למספר המשתתפים ותחזוקה שוטפת תקינה.
 • איסוף ופינוי אשפה תקינים מבחינה תברואית.
 • כיסוי ראש והבטחת מקומות מוצלים.
 • איסור מוחלט על שימוש בגיגיות בריכות מפלסטיק למיניהן ומתקני מים מתנפחים שאין בהם סחרור, סינון וחיטוי אוטומטי של המים, מאחר והן מהוות מקור לזיהום, העברת מחלות מדבקות וסיכון בטיחותי.