היתר להצבת שולחנות וכסאות

היתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק

חוק העזר לראשון לציון שמירה על הסדר והניקיון, פרק יא' סעיף 47 א' מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות וכסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד.

  • היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק או עסק הנמצא בהליך רישוי תקין ובקשתו לרישיון לא סורבה. ההיתר יונפק לשנה או לחלק ממנה.
  • לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק אשר בקשתו סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים לסביבתו בסמכות העירייה לבטל את ההיתר.
  • עם סגירת העסק ואו סיום הפעילות יכניס בעל העסק את השולחנות והכיסאות  לתוך העסק. לא עשה כן תהא רשאית העיריה להחרימם.
    בעל העסק לא יקבע פיסית כל מכשול על המדרכה כגון שולחן קבוע או מעקה.  

הגשת הבקשה
לקבלת ההיתר יש להגיש טופס בקשה מקוון להצבת שולחנות וכסאות  אליו יש לצרף תרשים של שטח ההיתר: תרשים שטח הישיבה וכל מתקניו, לרבות השטח של המדרכה, שעליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה. יש להקפיד להשאיר שטח של 2 מטר לפחות על המדרכה למעבר הולכי רגל.
תשלום אגרה
כל היתר לשולחנות וכסאות חייב באגרה (עפ"י תוספת שלישית בחוק העזר העירוני סעיף  47  ב').
חישוב האגרה:
עד 4 מ"ר החישוב יעשה לפי 104 ₪ לכל מטר. כלומר אם יש לעסק שטח ישיבה של 3 מ"ר החישוב יהיה 104*3 =312 ₪
מעל 4 מ"ר החישוב יהיה לפי 216 ₪ לכל מטר. כלומר, אם יש לעסק שטח ישיבה של 10 מ"ר החישוב יהיה:
104 ₪ כפול 4 מ"ר שווה 416 ₪
216 ₪ כפול 6 מ"ר שווה 1296 ₪
את שניהם נחבר וסה"כ התשלום יהיה 1,712 ₪.