היתר להצבת שולחנות, כסאות, מתקני תצוגה ודוכנים

היתר להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק

חוק העזר לראשון לציון שמירה על הסדר והניקיון, פרק יא' סעיף 47 א' מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות וכסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד.

  • היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק או עסק הנמצא בהליך רישוי תקין ובקשתו לרישיון לא סורבה. ההיתר יונפק לשנה או לחלק ממנה.
  • לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק אשר בקשתו סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים לסביבתו בסמכות העירייה לבטל את ההיתר.
  • עם סגירת העסק ואו סיום הפעילות יכניס בעל העסק את השולחנות והכיסאות  לתוך העסק. לא עשה כן תהא רשאית העיריה להחרימם.
    בעל העסק לא יקבע פיסית כל מכשול על המדרכה כגון שולחן קבוע או מעקה.  

הגשת הבקשה
לקבלת ההיתר יש להגיש טופס בקשה מקוון להצבת שולחנות וכסאות  אליו יש לצרף תרשים של שטח ההיתר: תרשים שטח הישיבה וכל מתקניו, לרבות השטח של המדרכה, שעליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה. יש להקפיד להשאיר שטח של 2 מטר לפחות על המדרכה למעבר הולכי רגל.
תשלום אגרה
כל היתר לשולחנות וכסאות חייב באגרה (עפ"י תוספת שלישית בחוק העזר העירוני סעיף  47  ב').
חישוב האגרה:
עד 4 מ"ר החישוב יעשה לפי 104 ₪ לכל מטר. כלומר אם יש לעסק שטח ישיבה של 3 מ"ר החישוב יהיה 104*3 =312 ₪
מעל 4 מ"ר החישוב יהיה לפי 216 ₪ לכל מטר. כלומר, אם יש לעסק שטח ישיבה של 10 מ"ר החישוב יהיה:
104 ₪ כפול 4 מ"ר שווה 416 ₪
216 ₪ כפול 6 מ"ר שווה 1296 ₪
את שניהם נחבר וסה"כ התשלום יהיה 1712 ₪

 היתר למתקני תצוגה
חוק העזר לראשון לציון שמירה על הסדר והניקיון, פרק יא' סעיף 47 א' מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר למתקן תצוגה בחזית עסק לממכר פירות וירקות, עציצים, אדניות או פרחים בחזית חנות למכירת פרחים כמו כן רשאי ראש העיריה להיתר הצבה של מתקנים אחידים בצורתם, צמוד לחזית בית העסק, להצגה ומכירה של עיתונים, צורת המתקן ומיקומו יקבעו ע"י העירייה.

  • היתר זה ניתן רק לעסק בעל רישיון עסק או עסק הנמצא בהליך רישוי תקין ובקשתו לרישיון לא סורבה. ההיתר יונפק לשנה או לחלק ממנה.
  • לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק אשר בקשתו סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. גם במקרים שלעסק קיים היתר והוא מהווה מטרדים לסביבתו בסמכות העירייה לבטל את ההיתר.

הגשת הבקשה
לקבלת ההיתר יש להגיש טופס בקשה מקוון להצבת מתקני תצוגה.  יש לצרף  לבקשה תמונה המציגה את המתקן צמוד לחזית העסק ומעידה על רוחב המדרכה כך שיישאר מעבר של לפחות 2 מ"ר להולכי רגל. מרחק הבלטת מתקן מקיר העסק לא יעלה על 40 ס"מ.
יש לשמור על ניקיון המקום וסביבתו במשך כל שעות הפעילות. עם סגירת העסק ואו סיום הפעילות יכניס בעל העסק את המתקן לתוך העסק. לא עשה כן תהא רשאית העיריה להחרימו.
תשלום אגרה
כל היתר למתקן תצוגה חייב באגרה (עפ"י תוספת שלישית בחוק העזר העירוני סעיף  47  ב').
גובה האגרה לכל מתקן הינו 389 ₪.

 

דף הבית
like העירייה בפייסבוק map