טופס להיתר להצבת שולחנות, כיסאות, מ. תצוגה  ודוכנים 

לנוחיותך טופס מקוון  למילוי ושליחה באמצעות האינטרנט.  נא הקפידו על מילוי כל הפרטים הנדרשים.
כל המסמכים הנלווים המצורפים לבקשה חייבים להיות חתומים על ידי מגיש הבקשה.


כתובת הנכס:

נא רשום את המספר המבוקש של כל אחד מהפריטים שלהלן שמבוקש היתר להצבתם
יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים מאושרים בחתימת המבקש: סקיצה/שירטוט של השולחנות והכיסאות כפי שהם מוצבים במקום, תמונה המשקפת את חזית העסק ומציגה את השולחנות והכיסאות/מתקן התצוגה, אחר