מדריך לרישוי בתי אוכל

אילו בדיקות מוקדמות מומלץ לבצע בטרם פתיחת בית אוכל ?

 • מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם: אם לעסק עבירות בנייה, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכיו"ב.
 • מומלץ לבדוק היטב באגף רישוי עסקים אם ידוע על חריגות בנייה במקום לעומת תכנית הבנייה המאושרת והיתר הבנייה. בנכס בו נעשו עבירות בנייה, לא יהיה ניתן להשלים את הליך הרישוי.
 • שעות פעילות מותרות באזור – יש לבדוק בחוק העזר מה שעות הפעילות המותרת לסוג העסקה המבוקש ובאזור המבוקש.
 • מומלץ לבדוק באגף רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל הנכס, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכיסאות למדרכה, בניית ארובה וכיו"ב. אם העסק הוא בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על-פי חוק התכנון והבנייה – השימוש בנכס מהווה "שימוש חורג" על פי החוק. במצב מסוג זה העלויות גבוהות למדי וההליך הביורוקרטי מורכב. למשל, הקמת מסעדה באזור תעשיה מהווה על פי רוב שימוש חורג להיתר הבנייה שכן המבנה נבנה לצורכי תעשיה, ולעתים גם שימוש חורג לתכנית בניין עיר תב"ע (המייעדת את האזור לתעשייה בלבד) מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל במינהל הנדסה.
 • מתקנים שונים הנבנים בעסק חייבים היתר בנייה : ארובה, מתקני טיהור אוויר, גגון בכניסה, חדרי קירור חיצוניים, במות עץ וכיו"ב. יש לבדוק אם ניתן להוציא היתר שהוצא היתר בנייה.
 • הליך רישוי רגיל לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעלי מקצוע בתחום ההנדסה. על פי החוק, אין חובה בסיוע של עורך דין. אגף רישוי עסקים מתייחס בהערכה ובאופן ענייני לכל פנייה של בעל עסק בין שהוא פונה בעצמו ובין שהוא פונה באמצעות בא-כוחו. בבחירת בעלי מקצוע העוסקים בתהליך הרישוי, ראוי לנהוג במידה של זהירות – מומלץ לבקש המלצות קודמות ולבדוק אצל עמיתים למקצוע בעסקים דומים אם השירות שקיבלו מבעל המקצוע היה טוב ומקצועי.

מסמכים ונספחים שיש לצרף לבקשה לרישיון

 • בטרם תוגש הבקשה לרישיון יש לקבל מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה באגף רישוי עסקים, לרבות הכנת תוכניות עסק המידע ניתן בחינם.
 • לפי הצורך יש להעביר את תכניות העסק לאישור מוקדם של משרד הבריאות.( חוות דעת מקדמית ).
 • בתכניות העסק יהיו כל הפרטים, המפרטים ההנדסיים והקבועות הסניטריות של בית האוכל: ריהוט, מתקנים וציוד בישול, חיפוי קירות, מתקנים סניטריים לשירותים ולמטבח, סידורי בישול, מתקני סילוק ריחות וטיהור אוויר, חיבור מערכת ביוב לרשת העירונית לרבות מתקן מפריד שומנים, צנרת מים, מתקני כיבוי אש, הסדרי הנגשה לנכים ולאנשים עם מוגבלויות.
 • תכניות העסק יכללו את התרשימים והתכניות הבאים:
  1.תרשים סביבה בקנה מידע של 1:1250 .
  2. תרשים מגרש בקנה מידה של 1:250 .
  3. תרשים תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100 .
  4.  תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה של 1:50 .
  5. שני חתכים של מבנה בית האוכל, ניצבים זה לזה.
  6. בתכנית עסק של בית אוכל המשמש לעינוג ציבורי או של בית אוכל גדול, יש לכלול תכנית בטיחות, חתומה בידי מהנדס בטיחות. לתכנית זאת יצורף נספח בטיחות במילים, ערוך וחתום בידי מהנדס בטיחות.

הנחיות לפי נושאים

הגדרות רלוונטיות לבתי אוכל

 • בית אוכל -מקום שמכינים בו מזון לצורך הגשה במקום ההכנה, או שמגישים בו אוכל שהוכן במקום אחר לצריכה במקום העסק.
 • הל"ת - הוראות למתקני תברואה על פי חוק התכנון והבנייה.
 • המנהל- המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך מטעמו: בתל-אביב-יפו – מהנדסת המחוז לבריאות הסביבה.
 • חידוש רישיון - לבית אוכל יינתן רישיון תקופתי לתקופה שלא תעלה על שנה או על שלוש שנים, לאחר השנה שניתן בה הרישיון. לאחר מועד זה חייב בית האוכל לעבור הליך רישוי לחידוש הרישיון.
 • מזון - כל דבר המיועד לצריכת בני אדם באכילה, בשתייה או בלעיסה, לרבות חומרי גלם להכנת מזון (לא כולל בעלי חיים).
 • מחסן - חדר מיוחד המשמש לאחסון מוצרי מזון בעבור בית האוכל.
 • מטבח - חדר המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן.
 • משקאות משכרים - משקאות אלכוהוליים המוגשים לשם צריכה במקום ההגשה. פריט רישוי החייב רישיון נפרד.
 • מתקן קירור - מקרר חשמלי או מקפיא חשמלי, חדר קירור או הקפאה.
 • שירותים - שירותים בעבור אורחי העסק ועובדיו.
 • נותני אישור - הגופים שאישורם נדרש למתן רישיון או להיתר זמני. גופים ממשלתיים: משרד הבריאות והמשטרה; גופים עירוניים: המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים, המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי עסקים; מחלקת כיבוי אש; הרשות לאיכות הסביבה; אגף התברואה ומחלקת הביוב.

נושאים כלליים ושאלות נפוצות

האם חובה להוציא רישיון עסק ?
צו רישוי עסקים עסקים טעוני רישוי קובע כי בית אוכל הינו עסק טעון רישוי. "בית אוכל" כהגדרתו בחוק הוא מקום להכנה או להגשה של מזון לשם צריכה במקום העסק או לשם צריכה מחוץ למקום הכנתו.

על מי מוטלת החובה לקבל רישיון עסק ?
על פי חוק רישוי עסקים, החובה לקבל רישיון עסק חלה על בעל העסק. האחריות לפי חוק רישוי עסקים כדין חלה על בעליו ומנהלו של העסק הפעיל ועל כל אדם בעל שליטה בעסק; וכל אחד מאלה יישא בתוצאות של הפעלת עסק ללא רישיון או שלא בהתאם לתנאי הרישיון.

מי רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק ?
הבקשה לרישיון עסק תוגש בידי מי שיוגדר כבעל הרישיון ומנהל העסק.

מה צריך לצרף לבקשה לרישיון עסק ?
לבקשה לרישיון עסק יש לצרף תכנית הנדסית ובה תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית תנוחה של
העסק. תכנית העסק חייבת להיות חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך": מהנדס בניין או אדריכל בניין או
הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות. יודגש כי אחריות בעל מקצוע מוסמך אינה מסתיימת רק בחתימה על תכנית, אלא חובתו גם לבדוק ולוודא כי המבנה תוכנן בעבור העסק ומתאים לו מבלי לפגוע ביציבותו, וכי התכנית שהוגשה תואמת את השימוש המבוקש וברת-ביצוע.

מי אחראי לניהול השוטף של העסק ?
האחראי הבלעדי להתנהלות תקינה של העסק הוא בעל הרישיון: האיש או החברה הרשומים כבעלי הרישיון.

מי רשאי לאשר את רישיון העסק ?
רישיון העסק יינתן מטעם רשות הרישוי. ראש רשות הרישוי בראשון לציון הוא מי שרה"ע הסמיכו לכך, חבר המועצה מחזיק תיק רישוי עסקים.
יחד עם זאת, לשם הוצאת רישיון עסק לבית אוכל יש לקבל אישור מנותני אישור ממשלתיים: משרד הבריאות והמשטרה; וכן מגופים עירוניים: המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים, המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי עסקים; מחלקת כיבוי אש; הרשות לאיכות הסביבה; אגף התברואה ומחלקת הביוב.