דרישות כלליות מעסקים

כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים. לפירוט נא לחצו על התמונה.

כפתור למידע כללי

כפתור למידע על שילוט

הוראות בעניין התקנת מכשירים מונעי זרימה חוזרת ובעניין הזרמת שפכים

הוראות בטיפול באשפה

הוראות בנושא איכות הסביבה

 

 

 

 

 

 

מידע בנושא התנהלות כללית של עסקים

עסקים שיש בהם טיפול, הכנה והגשה של מזון מן הצומח

הוראות בנושא רוכלות

הוראות בנושא נגישות