התנהלות כללית של עסקים

 

 • כל עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים לא יפעל וכן לא יבצע פעולות הקשורות לפעילות העסק שעלולות לגרום לרעש, מעבר לשעות המותרות בפרק י"א (פתיחת עסקים וסגירתם) שבחוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט – 1988.
 • בעל עסק לא יציב מתקן תצוגה, מכונה, שולחנות  וכסאות, סחורה או כל חפץ ומכשיר אחר, מחוץ לעסקו אלא לאחר שקיבל לידיו אישור בכתב מאת אגף רישוי עסקים ובהתאם לדרישותיו.
 • עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת לגביו פריקה או טעינה של סחורות יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית הרכב לצרכי הפריקה והטעינה ולצרף אישור מאת אגף תנועה וחנייה  בעירייה למקום החניה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום פגיעה בתנועה רציפה או בבטיחות העוברים והשבים.
 • עסק שבמהלך פעילותו מתקיימת פעילות של מתן שרותי שליחויות באמצעות אופנועים יידרש לציין בתוכנית העסק את מיקום חניית האופנועים ולצרף אישור אגף תנועה וחניה בעירייה לגבי מיקום זה ובתנאי כי לא יהיה במיקום משום גרימת מטרד לסביבה ולא יהווה פגיעה בתנועה ובבטיחות העוברים והשבים.
 • נכסים:
   1. לבקשה לרישיון עסק- יצורף נסח עדכני של רישום הנכס בפנקסי המקרקעין והסכם עם בעל הנכס.
  2. בקשה לרישיון עסק במקרקעין ו/ או בנכס אשר בחלקם ו/ או כולם בבעלות העירייה, תוגש בצירוף אישור אגף הנכסים
              שבעירייה. אישור אגף הנכסים יינתן בכפוף לקיומו של הסכם ו/ או הסכמה מאת אגף הנכסים העירוני לגבי קיום העסק
              ע"י מבקש רישיון העסק.