הוראות בעניין התקנת מכשירים

הוראות בעניין התקנת מכשירים מונעי זרימה חוזרת ובעניין הזרמת שפכים

3.1 מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

כל עסק, כהגדרתו בתקנה 1 ב"תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992"  יתקין, על ידי מתקין מוסמך כמוגדר בתקנות האמורות, מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), ברשת המים הפרטית שמותקנת ממד המים של תאגיד המים העירוני - חברת מני"ב אל העסק עצמו כאמור בתקנות.

 • בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית של המז"ח על ידי בודק  מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (להלן: "הבדיקה השנתית").
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים העירוני חברת מני"ב בע"מ (להלן: "חברת מני"ב") ולאגף רישוי עסקים ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 • בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 • במידה ובעל העסק לא יתקין מז"ח ו/או  לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח ו/או לא יעביר  את מסקנות הבדיקה השנתית לחברת מני"ב, רשאית חברת מני"ב להפסיק את אספקת המים לעסק ולנתקו מרשת המים העירונית, וזאת בהתאם להוראות התקנות עד לביצוע האמור לעיל.
 • יובהר כי כל האמור כאן אינו בא לגרוע מחובות העסק לפי התקנות הנ"ל, כנוסחן מעת לעת. 

3.2 ניטור ודיגום שפכי תעשייה

 • כל עסק יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
 • בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת הזרמתם של שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים מבית העסק וימנע כניסת חלקים גדולים מוצקים למערכת הביוב העירונית.
 • בעסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, רשאי תאגיד המים העירוני חברת מני"ב בע"מ (להלן: "חברת מני"ב ) לדגום שפכים, כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
 • מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
  אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
  מפעלי מזון ומשקאות
  משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
  טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
  טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
  מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
  מכבסות
  תחנות תדלוק
  רפת או לול
  מפעלי עיבוד עורות
  תחנות מעבר לפסולת
  בתי דפוס
  מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
  מפעלי חומרי בנייה
  בתי מלון
  *רשימה זו יכולה להתעדכן מעת לעת, לפי החלטות הרשות הממשלתית למים ולביוב.
 • בעל עסק כאמור בסעיף 3.2.3, יישא בתשלום עלות הדיגומים שתבצע חברת מני"ב בעסקו וזאת בהתאם לתעריפים  הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009  .
 • כל עסק מבין סוגי העסקים שצוינו ברשימה הנ"ל יתקין, בנקודה שלפני התחברות לצנרת הביוב העירונית, שוחה בה ניתן לבצע דיגומים של שפכיו במיקום שאושר ע"י חברת מני"ב.
 • במידה וקיימות מספר נקודות  הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודת הדיגום במקום שאושר ע"י חברת מני"ב.

3.3 לידיעת בעל העסק
לידיעת בעל העסק –לחץ המים המסופק לך על ידי תאגיד המים מניב עומד בדרישות המחייבות לעניין זה. על אף זאת, במקרים מסוימים בהם לחץ המים אינו מספיק כדי לעמוד בדרישות ספיקות המים של שירותי הכבאות באחריות בעל העסק לבצע בעצמו ועל חשבונו את כל הנדרש כדי למלא את דרישות שירותי הכבאות בעניין זה.