טיפול באשפה

 

 • בעל העסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפינוייה מהעסק,בצורה מסודרת בתוך מיכלי אצירת פסולת, שלמים, מכוסים ונקיים, מבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד / מפגע אחר.
 • בעל עסק יעביר את הפסולת כאמור בסעיף הקודם לאחת מהאפשרויות הבאות:
  1. למיכלי אצירה ייעודיים שיוצבו על ידי העירייה בשטח הסמוך לעסק.
  2. למיכלי אצירה ייעודיים, שיירכשו על חשבון בעל העסק ויתוחזקו על ידו, בנפח ובכמות ובמיקום כפי שייקבע 
             על ידי העירייה.
  3. הפינוי של הפסולת ב-2 המקרים שלעיל יתבצע בתיאום עם העירייה בלבד.
 • במהלך 3 השנים הקרובות ייתכן ובעל העסק יידרש גם להפרדת  פסולת אריזות ( חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ) ולטפל בה בהתאם להנחיות העירייה.
 • בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יפנה את הקרטונים הנוצרים בעסקו על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  1. ישטח את הקרטונים, יקשור אותם ויוציא לפינוי על ידי העירייה במקום ובמועד שנקבע ויפורסם על ידי העירייה
  2. יקשור או יאגד את הקרטונים באמצעות "מותחן" ויוציאם מבית העסק למקום ובמועד שנקבע ויפורסם על ידי העירייה
             על מנת שהיא תפנתם.
  3. ירכוש ויפעיל מכבש/דחסן  קרטונים  ויפנה על חשבונו את  הקרטונים הדחוסים מבית עסקו באמצעות העירייה או
             באמצעות קבלן מיחזור מאושר.
  4. פינוי פסולת במתחם הרובע (שבמב"ת צפון) יתבצע על פי האמור במסמך "פינוי אשפה ואיסוף קרטונים – מתחם
             הרובע" (קישור)
 • פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

 • בבקשתו לרישיון עסק יציג בעל העסק לאגף איכות הסביבה את הפתרון לאיסוף וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו. 

 • שאריות בשר, עופות ודגים יאספו בנפרד בשקיות פלסטיק קשיחות ואטומות המסומנות כפסולת להשמדה ויאוחסנו בקירור בנפרד ע"פ הנחיות הווטרינר העירוני. 

 • בתאום מול אגף איכות הסביבה בעירייה.