קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

  

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

1.1

 בית מרקחת 

 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
על בעל העסק לשמור למשך 3 שנים את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי ויציגם בפני אגף איכות הסביבה על פי דרישה.

בכל מקום שמוגדר כאזור המיועד למסחר ותעסוקה