קבוצה 4 - מזון

   

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

4.2 א

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

מפרידי שומן
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. המפריד יותקן אך ורק בתחומי העסק כפי שהוגדרו בתכנית העסק.
מפריד השומן  יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.(קישור)
המפריד יתוחזק ותכולתו תפונה בתדירות באופן שלא תיווצר גלישת שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
 הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 3 שנים ויוצגו על פי דרישה.
טיפול בשמן מאכל משומש
שמן מאכל משומש ייאסף במכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין, על ידי קבלן מורשה על פי דין. קבלות הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
כל עסק, למעט עסק שקבל מכך פטור, יגיש לאגף איכות הסביבה תכנית לטיפול במפגעי ריח וזיהום אוויר. בעל העסק יישם את האמור בתכנית, רק לאחר שזאת אושרה על ידי האגף לאיכות הסביבה.
לצורך הגשת התכנית ניתן להיעזר בעקרונות המופיעים במסמכים:
 "קריטריונים למערכת לטיפול בזיהום אוויר בבתי אוכל" ו- "
מסעדות ובתי אוכל- דרישות והנחיות עיקריות של  אגף איכות הסביבה בעיריית ראשון לציון לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר"
(קישור ל-2 המסמכים)
 חל איסור על השמעת מוזיקה מכל סוג מחוץ לגבולות העסק.
כל עסק שיש בו הגשת מזון מן החי יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 בדרישות הכלליות - עסקים בהם יש  טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי המופיע בפרק "דרישות כלליות מעסקים" .

  • מותר בכל האזורים למעט באזור המוגדר כחקלאי ובמגרש למגורים בלבד.
  • סגירות חורף/ עונתיות בהתאם לתוכנית מפורטת המאפשרת אותם.
  •  בחוף הים יחולו הוראות מיוחדות עפ"י תוכנית המתאר הארצית.

 

.