קבוצה 5 - מים ופסולת

  

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות תכנונית של העיריה/הוועדה לתכנון ובנייה

5.1 ב

איסופה, הובלתה

חניית הרכבים לאחר שעות העבודה תהיה במגרשים המאושרים על ידי העירייה לצורך זה.

 

5.3 ג

הובלתם במכליות

חניית הרכבים לאחר שעות העבודה תהיה במגרשים המאושרים על ידי העירייה לצורך זה.