קבוצה 5 - מים ופסולת

 

פריט 5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
פריט 5.1 ב' - איסופה, הובלתה
פריט 5.3 - שפכים וקולחין
פריט 5.3 ג' - הובלתם במיכליות

 פריט

תיאור העסק טעון הרישוי 

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

5.1 ב

 איסופה, הובלתה

חניית הרכבים לאחר שעות העבודה תהיה במגרשים המאושרים על ידי העירייה לצורך זה.

 

 5.3 ג'

הובלתם במכליות  

חניית הרכבים לאחר שעות העבודה תהיה במגרשים המאושרים על ידי העירייה לצורך זה