קבוצה 6 - מסחר ושונות

 

פריט 6.8 - קניון 
 פריט 6.8 א' - ניהולו

 פריט

תיאור העסק טעון הרישוי 

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי 

מדיניות תכנונית של העירייה/הוועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בפירוט האזורים

 6.8 א

קניון וניהולו  

יש להגיש בנפרד, לאישור אגף רישוי עסקים, תכנית להצבת  דוכנים במעברים ובשטחים המשמשים את כלל ציבור המבקרים בקניון. בעל העסק יפעל אך ורק לפי התכנית בהיתר.
בכל מקרה בו תהא כוונה להקים דוכן במעברים ובשטחים המשמשים את כלל ציבור המבקרים, תגיש חברת הניהול של הקניון לאישורו של אגף רישוי עסקים, תכנית להצבת הדוכנים. הצבת הדוכנים טעונים אישור של הועדה המקומית.

קניונים ימוקמו באזורי תעסוקה בלבד