הליך בדיקות נגישות לצורך רישוי עסק

עסקים קטנים
1. בדיקות נגישות לעסקים קטנים:  יבוצעו ע"י מורשה נגישות מתו"ס ושרות מטעם העירייה.
2. הכנת העסק  הקטן לבדיקה תיערך ע"י בעל העסק לפי החוברת:  הנגשת עסק קטן – שווה להיות נגיש .
3. בדיקת העסק הקטן ע"י בעל העסק תתבצע עפ"י הטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות .

כל שאר העסקים
בדיקות יבוצעו ע"י מורשי נגישות מתו"ס ושרות מטעם בעלי העסק. הבדיקות יועברו לאגף לרישוי עסקים כחלק מהמסמכים הנדרשים לרישוי עסק. בדיקה נוספת תיערך ע"י מורשה נגישות מתו"ס ושירות מטעם העירייה.
1. על בעל העסק לפנות למורשי נגישות מתו"ס ושרות לביצוע בדיקת העסק. רשימות המורשים שהוסמכו ע"י משרד הכלכלה נמצאות באתר
    הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז המידע לנגישות, מורשי נגישות. להלן הקישורים:
     מורשי נגישות מתו"ס – אדריכלים או מהנדסים
     מורשי נגישות מתו"ס – הנדסאים
    מורשי נגישות השרות 

2.  מורשה הנגישות שביצע את הבדיקה בעסק יעביר את כל הטפסים הנדרשים לאגף לרישוי עסקים בעירייה. ראה טפסים נדרשים תחת 
     הוראות למורשי הנגישות.
3.  לאחר קבלת כל מסמכי הנגישות הנדרשים, תתבצע בדיקת נגישות ע"י מורשה נגישות מטעם אגף רישוי העסקים בעירייה, ודוח יועבר
     אל בעל העסק.
4.  על בעל העסק לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות עפ"י בדיקת הנגישות שבוצעה מטעמו, ועפ"י דרישות נוספות ממורשה הנגישות של
     האגף לרישוי עסקים בעירייה ככל שיהיו.
5.  ביצוע התאמות הנגישות עד למועדים המירביים שנקבעו בחוק מהווה תנאי לקבלת רשיון עסק!.

הוראות למורשי הנגישות מטעם העסק:
     א. יש לבצע בדיקת נגישות המקום. לעסק בבניין קיים (שההיתר לבנייתו ניתן לפני 1.8.2009), הבדיקה תתבצע על פי הטופס הבא.
          לטופס ב-    לחצו  WORD  לקובץ ב-   לחצו   EXCEL
    ב.  למקום הנמצא בבניין חדש (שההיתר לבנייתו ניתן מ-1.8.2009 ואילך) יש לבדוק שאכן כל דרישות הנגישות לבניין בוצעו על פי חוק. ניתן 
         להשתמש בטופס הקודם, אך בהתאמות הנדרשות לפי תקנות בנין ציבורי חדש.
         (שים לב: עסק הנמצא בשימוש חורג וההיתר לשימוש חורג ניתן לו מ- 1.8.2009 ואילך, דינו כדין בניין ציבורי חדש לעניין תקנות הנגישות,
         גם אם נמצא בבניין קיים!!!!) . יש לבצע את בדיקת נגישות השרות על פי הטופס הבא.  לטופס.
   ג.   את תוצאות הבדיקות יש לצרף לשאר המסמכים הנדרשים להוצאת רשיון עסק, וכן לצרף את הטופס לתכלול הנגישות במסגרת רישוי 
         עסקים. לטופס
         טופס זה ימולא ע"י המורשה לנגישות מטעם העסק שביצע את הבדיקה, וייחתם על ידו ועל ידי בעל העסק, כפי שנדרש בטופס.
   ד.   מקומות שהם חלק מרשת עסקים (ראה התייחסות לרשת תחת תגית נגישות), ולהם מ-5 מקומות ומעלה בתפוצה ארצית יש להוסיף את
         טופס רשימת המקומות להנגשה ומועדיהם. לטופס.
   ה.  כל מקום או שרות שקבל פטור או פטור מסוים מכל סיבה שהיא על פי דין, יש לצרף את אישורי הפטור.
    ו.  לעסקים בהם נדרשות בדיקות נגישות נוספות, שאינן כלולות בטפסים הראשיים, יש לצרף את טופס הבדיקה המתאים מאתר הנציבות.
         לחצו לטפסים.
    ז.  יש להתעדכן באתר הנציבות בקשר לכל דרישה חדשה על פי כל דין בעת ביצוע בדיקות הנגישות.
         בכל טופס שהוא: במידה ויש שורות שאינן רלוונטיות, יש להסיר את השורה מטופס הבדיקה ולא לרשום לא רלוונטי!!! .