פטורים מהתאמות נגישות

בעלי עסקים הפטורים מהתאמות נגישות מסוימות בבניינים קיימים:
(בניינים שהיתר הבניה ניתן להם לפני 1.8.2009)

פטור מדרך נגישה - 
א. ליציע (גלריה) אם שטחו עד 250 מ"ר, ושימושו זהה לשימוש בקומה העיקרית.
ב. בבניין קיים בו מתקיימים כל התנאים הבאים:
    1. מכיל עד 4 קומות ושטח כל קומה עד 400 מ"ר.
    2. יש בו שילוב שירותים ציבוריים שהם משרדים, בנוסף על בתי מלאכה ותעשיה.
ג. כניסה לבנין קיים או לחלק מבניין קיים שהפרש הגובה בין הכניסה הראשית אליו לפני דרך ציבורית עולים על 15 ס"מ, אם מתקיימים התנאים
    הבאים: 
    1. הכניסה נמצאת לאורך חזית מסחרית לרחוב, והמרחק בין קצה הדרך הציבורית לכניסה אינו עולה על 1 מ'.
    2. שטח הבניין הקיים או חלקו אינו עולה על 100 מ"ר.
    3. חלק הבניין אינו בבניין שגורם משותף מנהל את השטחים המשותפים. (כגון: חנות בתוך קניון).
ד.  האחראי להנגשת חלק מסוים מבניין קיים (כגון: מפעיל עסק הנמצא בחלק מבנין קיים), פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות שעיקרן
     הנגשה פיזית לאנשים בכסאות גלגלים אם מתקיימים התנאים הבאים:
    1. הדרך מהכניסה לבניין הקיים ועד לכניסה לעסק אינה נגישה והיא נמצאת ברכוש משותף.
    2. בדרך מהכניסה לבניין ועד לכניסה לעסק שהיא ברכוש משותף יש הפרש גובה מצטבר שגובהו עולה על 1.5 מ' והגישה היא באמצעות
        מדרגות.
    3. האחראי להנגשת השטח המשותף פטור על פי דין מביצוע התאמות נגישות שעיקרן התגברות על הפרשי הגובה כמוזכר בתתי הסעיפים
        הקודמים.
ה. החייב בביצוע נגישות לגבי השטח המשותף חייב להודיע לבעל העסק תוך 21 יום לגבי התגבשות פטור כדין או פקיעתו.

פטור מבית שימוש נגיש –
א. בניין קיים או חלקו פטור מבית שימוש נגיש במקרים הבאים:
    1.  אין בו בית שימוש המשמש את הציבור ובעת הוצאת היתר הבניה לבניין לא נדרש בית שימוש לציבור עפ"י הוראות לענייני תברואה   
         (הל"ת)  בתקנות התכנון והבניה .
    2.   בבניין הקיים או חלקו יש בית שימוש שאינו נגיש לשימוש הציבור, אך שטח הבניין הקיים או חלקו מקסימום 100 מ"ר, או לפי התנאים
         הבאים:
    

 סוג השימוש בבניין הוא:  שטח מירבי בשימוש הציבור בעסק המזכה בפטור מבית שימוש נגיש:
 בניין שעיקר שימושו הוא בית שימוש לציבור, תחנת דלק, משרד או מקום המשמש, בדרך כלל, ארגון עובדים או מפלגה  לא פטור
 מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות, מקום שנערכת בו פעילות טכסית, רוחנית או משמש כבית תפילה ובלבד שמקום כאמור אינו חלק ממקבץ מבנים המכיל מקומות עם שימוש ציבורי דומה, בית תמחוי שאינו ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או רשות מקומית, ספרייה לעיון   שטחו אינו עולה על  50 מ"ר
 בית מרקחת, מקום לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש, סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלריה, מרכז אינטרנט, גלריה, בניין המשמש באופן קבוע לתערוכות, ספרייה להשאלה  שטחו אינו עולה על 150 מ"ר
 מוסך  שיש בו לא יותר משש עמדות עבודה
 מרכול, מכולת, סופרמרקט, כלבו, מקום למכירת מזון, חנות, קיוסק, או כל מקום המשמש לקניות או להשכרת ציוד  שטחו אינו עולה על 250 מ"ר
 קלפי  בכל גודל