מכרזי עבודות קבלניות, רכש, שירותים ומקרקעין/ קול קורא

מכרזי עבודות קבלניות, רכש, שירותים ומקרקעין
RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת גד
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il
לרשימת המכרזים

מכרזי מתחם האלף
RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת גד
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל
  EfratBa@rishonlezion.muni.il
לרשימת המכרזים

מאגר יועצים
מרכזת הוועדה: סיגל פרץ
כתובת: הכרמל 20 , קומה 3
טלפון: 03-9547509
דוא"ל Cigalp@rishonlezion.muni.il
לרשימת הקולות קוראים להגשת הצעות הצטרפות למאגר יועצים 


הליך התמחרות
לרשימת ההצעות

קולות קוראים להתקשרות עם ספק יחיד
RSS מכרזיםמרכזת הוועדה: אפרת גד
כתובת: רח' הכרמל 20 , קומה  5 
טלפון:03-9547241  פקס:9547930  
דוא"ל  EfratBa@rishonlezion.muni.il
לרשימת קולות קוראים להתקשרות עם ספק יחיד

התקשרות עם המשכ"ל
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

לנוחיותכם מפורסמים בזה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל  מרכזת הוועדה הרשומה לעיל. הגשת המכרזים עד השעה 12:00 של תאריך ההגשה האחרון כמצוין בלוח שלהלן.

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן .