חישוב שטחי שירות- מגורים למתכננים וקבלנים

הריני להביא לידיעתכם כי עפ"י הנחיות מהנדס העיר מיום 30/6/11, ולאור ערר מס' 013/10 מיום 6/5/2010 יחושבו שטחי השירות למגורים באופן הבא:

 בניה רוויה (אזור מגורים ג' ומעלה)

עפ"י תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב – 1992.

יש לחשב את שטח יחידת המגורים כשטח עיקרי (לרבות מדרגות פנימיות מזווה, חדר ארונות, מרפסות שירות וכו') – למעט השטח המזערי של המרחב המוגן הדירתי אשר ייחשב כשטח שירות. הנחייה זו גם באה לידי ביטוי בתכנית רצ/1/1 /יג'.

בנוגע למחסן – יש לנהוג על פי תכנית מפורטת מס' רצ/מק25/1/1 על שינוייה.

 בניה צמודת קרקע (אזורי א', ב):

עפ"י התקנות הנ"ל יש לחשב את כל שטח יחידת המגורים שמעל לקרקע כשטח עיקרי (לרבות מדרגות, מזווה, חדר ארונות, מרפסת שרות וכו') למעט המפורט בתכניות המפורטות רצ/1/1/יג', רצ/מק/25/1/1 – על שינוייה אשר יחשב כשירות.

בנוגע למחסן המחושב כשרות – יובהר כי שטחו המקסימאלי כקבוע בתכניות הנ"ל לא יעלה על 7.5 מ"ר ליח"ד במגרשים עד 500 מ"ר, ו- 15 מ"ר ליח"ד במגרשים מעל 500 מ"ר – בהם תבנה יח"ד אחת.

הערכות ליישום

 ההנחיות הנ"ל יחולו על כל בקשה להיתר שתיקלט החל מ – 1/11/2011.

                                                                                     בכבוד רב, 

                                                                                    אדר' רות אמיר

                                                                                    מנהלת אגף רישוי ופקוח על הבניה