היטל השבחה ותביעות פיצויים

מנהל האגף: אפי רחמני
כתובת: הכרמל 20
טלפון: 03-9547589  פקס: 03-9547556  דואלhashbaha@rishonlezion.muni.il

שעות קבלת קהל: 
ימים  א', ד' :  8:30 – 14:30   ב ' :   16:00 -   18:30
בניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה ב' , מינהל הנדסה

תפקידי האגף

  • בדיקת חבות וחיוב בהיטל השבחה בעת "מימוש זכויות" או בקשה למידע מוקדם.
  • טיפול בתביעות פיצויים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.
  • טיפול בעריכת חוות דעת מומחה כנגד הרשעות בחריגות בניה ("כפל שווי").
  • מתן שירותי שמאות ובדיקות כלכליות לגורמי העירייה השונים.

    תמצית הוראות החוק (לעיון בחוק )

כללי
בהתאם להוראות סעיף 196 א' והתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 ,(להלן-החוק) , חלה חובה על הוועדה המקומית לתכנון והבניה להטיל ולגבות היטל השבחה מבעלי מקרקעין לרבות חוכר לדורות בעת  "מימוש זכויות" (מכר – אישור לטאבו, קבלת היתר בניה, התחלת השימוש בפועל כפי שהותר לראשונה בתכנית ), המהווים מחצית מעליית ערך המקרקעין עקב אחד מאלה:

  • אישור תכניות בניין עיר ( כגון תכנית רצ/1/1/ג'  תוספת אחוזי בניה ועוד ).
  • מתן "הקלה" ( תוספת אחוזי בניה ,תוספת  יח"ד , הקטנת קווי בניין וכיוצ"ב ).
  • אישור "שימוש חורג"  ( כגון שינוי שימוש מתעשייה למסחר וכיוצ"ב ).

יודגש כי עם אישורה של תכנית בניין עיר משביחה, אין חובה על הוועדה המקומית להודיע לבעלי המקרקעין בדבר שיעור חובם בהיטל השבחה אלא רק בעת "מימוש זכויות ".
לתשומת ליבכם: הוראות החוק בדבר הפטור או דחיית תשלום ההיטל במקרים ובתנאים המפורטים בסעיף 19 לחוק .
החיוב בהיטל נושא הצמדה וריבית כקבוע בסעיפים 9 ו-15 לתוספת השלישית.

בקשה למידע מוקדם (להורדת הטופס לחצו כאן)
בעל מקרקעין רשאי לפנות לוועדה בבקשה למידע מוקדם כפוף לתשלום מקדמה (אשר תקוזז בעת תשלום ההיטל ) בצירוף נסח טאבו עדכני (אתר הטאבו). השומה תשלח בדואר רשום תוך 90 יום וגם או בדוא"ל או בפקס' . 
עם עריכת חוזה מכר מומלץ מאוד לפנות מיד לעירייה ליחידת אישורים לטאבו ולהציגו על מנת שלא לספוג ריבית פיגורים בחיוב בהיטל השבחה.

השגות וערעורים (תיקון 84 לחוק התכנון והבניה)
לא הסכים החייב בהיטל לדרישה עומדת לו הזכות לערור בתוך 45 ימים בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה או במידה ואין הוא חולק על החיוב כשלעצמו, לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין (בכתובת רח' כנפי נשרים 15, ת"ד 34445 ירושלים - 91343 או בטופס מקוון בבקשה למנות שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב בלבד בטופס המפורסם בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע או/שמאי מייעץ) תשס"ט 2009.
על החלטת שמאי מכריע יכולים החייב בהיטל או הוועדה המקומית לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת השומה המכרעת.