עקרונות הגשת בקשות להיתר בניה שכונת הרקפות

כללי :
הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון באמצעות מערכת "רישוי זמין" של מינהל התכנון בלבד .
על עורכי הבקשה והמתכננים להצטייד בכרטיס חכם לצורך ההגשה המקוונת.
תכנית בינוי שכונת רקפות

תנאי סף להגשת הבקשה:

 • תכנית העמדה בפורמט אחיד (חתימות ותאריך עדכון)- תואמת את תכנית הבינוי והפיתוח וכוללת אישור עקרוני של פתרון החניה - מאושרת על ידי אגף תכנון.
 • תיק מידע על פי התקנות שיכלול – מפה מאושרת עם סימון 0.00, סימון קווי בניין, סימון חיבורי מים ותקשורת למגרש.
 • אישור תיאום עם חברת חשמל.
 • מסמכי התקשרות זכיה במכרז מרשות מקרקעי ישראל.

עקרונות לקידום היתרי בניה ועריכת הבקשות:

 • כל בקשה תכלול תכנית התארגנות.
 • יותרו משרדי מכירות בתוך המגרשים הפרטים כחלק מתוכנית ההתארגנות.
 • כל בקשה תיחתם על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברה הכלכלית.
 • באם נדרש חדר טרפו על ידי חב' חשמל- יש להכלילו בבקשה.
 • הבקשה תכלול את תוכנית הבינוי בקנ"מ 1:500 עם סימון המגרש המבוקש.
 • כל המגרשים יחויבו בגידור עפ"י פרט אחיד שיימסר ע"י אגף התכנון.
 • לא תותר הוצאת עודפי חפירה מן המגרשים.
 • תותר הגשת היתר בניה ע"י פיצול היתר לשני שלבים - תת הקרקע והפיתוח כשלב א', יתרת המבנה כשלב ב'.
 • בקשות הכוללות הקלות יידונו בוועדת המשנה לאחר הפרסום כחוק, בקשות תואמות תב"ע ידונו ברשות רישוי.
 • עורכי הבקשה יכינו חישוב שטחים ממוחשב שילווה בתצהיר חתום על אחריות הבדיקה וההתאמה לתכנון.


אישורים נדרשים להיתר:

 • תשלום היטל השבחה 
 • אישור הג"א
 • אישור כב"א
 • אישור מני"ב
 • אישור בדבר תיאום עם החכ"ר
 • אישור בזק
 • אישור יועץ נגישות מורשה מתו"ס
 • אישור אדריכלות ופיתוח
 • אישור תנועה וחניה
 • אישור אגף איכות הסביבה
 • אישור בעל הקרקע
 • תוכנית התארגנות באתר
 • מינוי קבלן רשום + ערבות קבלן
 • חישובים סטטים והצהרת מהנדס
 • הסכם עם מעבדה מאושרת
 • אישור מכון התעדה לעמידה בתקן ירוק 5281
 • רישום תקנה 27 על יעודים ושימושים
 • הגשת נספח סניטרי -בצירוף הצהרה של מתכנן האינסטלציה בדבר עמידה בהוראות ההל"ת ובתקנות ואחריותו על התכנון והבקרה בביצוע.

רשימת אנשי קשר חיוניים:

 

שם

טלפון

E-mail

תפקיד

אריה לוין

054-3340023

Ariel@spivak.co.il

מפקח מטעם החכ"ר

יפה וולף

03-9547577

YafaW@Rishonlezion.muni.il

תיק מידע תכנוני

חנה יערן

03-9547591

HanaY@Rishonlezion.muni.il

מפת מדידה

איאד בלעום

03-9547337

EyadB@Rishonlezion.muni.il

תוכנית העמדה ואדריכלות

טל קויתי

03-9547520

TalK@Rishonlezion.muni.il

תוכנית פיתוח ונוף

ודים קוזולוב

03-9547565

VadimK@Rishonlezion.muni.il

חניה ותנועה

מוני ברקוביץ

03-9547582

MoniB@Rishonlezion.muni.il

פיקוח על הבנייה

פאינה פוגל

03-9547630

FainaF@Rishonlezion.muni.il

מהנדסת רישוי

רוני קאריל

03-9547606

RoniK@Rishonlezion.muni.il

מהנדסת רישוי

לאוניד צירולינק

03-9547181

LeonT@rishonlezion.muni.il

תברואה ואשפה

יצחק קינד

03-9547638

ItzhakK@rishonlezion.muni.il

תיאום