דוח הועדה לתכנון ובניה 2017

פרק א' כולל נתוני רישוי וביצוע: היתרים, בקשות להיתר, טפסי 2, טפסי 4, יח"ד לשנת 2017 והרבעון הראשון של שנת 2018 .
פרק ב' כולל את שאר הנושאים - תכניות, ישיבות, נציגים, אינטרנט ומחשוב, כוח אדם לשנת 2017.