המחלקה לתכניות מפורטות

 

היחידה לתכניות מפורטות מטפלת בתכניות בניין עיר יזומות על ידי העירייה בהכנה פנימית וכן בתכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים וציבוריים, הצוות מלווה את התוכניות עד לאישורן.
הליך הקידום של התכניות כולל בדיקה ראשונית לעניין אפשרות שינוי הת.ב.ע, קליטת התיק, ריכוז חוות דעת המחלקות הרלוונטיות בעירייה, גיבוש חוות דעת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ליווי בוועדות המחוזיות והשתתפות בדיונים והחלטות עקרוניות.
הפנייה יכולה להתבצע בהתקשרות טלפונית או בדוא"ל עפ"י הפרטים הבאים.
בעת הגשת תכנית בניין עיר יש לצרף את המסמכים הבאים כתנאי סף לקליטת התכנית.

תנאי סף להגשת תב"ע בועדה המקומית לתכנון ובניה

   1.  מכתב נילווה.
   2. אישור שליחת הקבצים לבדיקה ב"מרכז התמיכה למבא"ת". 
   3. עותק של התכנית על רקע מפת מדידה מעודכנת, ערוכים בהתאם לנוהל מבא"ת.
   4. נסח טאבו מעודכן.
   5. בדיקת אגף תנועה וחניה בעירייה וקבלת חוו"ד ראשונית.
   6. תמונות המצב הקיים במגרש כולל מגרשים גובלים.
   7. תב"ע שעניינה הסדרת חריגות בניה - צרוף החלטת ועדת המשנה לבקשה להיתר, לפיה ההמלצה הינה על הכנת תב"ע נקודתית.
 
  8. הדמיה למבנה חדש.

  צוות היחידה:

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
מירי גרין מנהלת המחלקה 03-9547619 MiriG@rishonlezion.muni.il
טלי חיים בודקת תוכניות 03-9547621

talic@rishonlezion.muni.i

 

גליה שפירא רכזת תכנון עיר 03-9547780

galias@rishonlezion.muni.il

 

רחל אבסדיד ממונה על הכנת תב"ע   03-9547648

rachela@rishonlezion.muni.il

 

מיטל ויזינגר בודקת תוכניות 03-9547561

MeitalV@rishonlezion.muni.il

 

דורית עמר בודקת תוכניות תעסוקה וקליטת יעודי קרקע  03-9547645

DoritA@rishonlezion.muni.il