המחלקה לתוכניות אב ומתאר

היחידה לתוכניות אב ומתאר והיחידה לאדריכלות ופיתוח עוסקות בפיתוח וקידום תוכניות בקני מידה שונים ברמת תוכניות אב, תוכניות מתאר, תוכניות נושאיות בצד קידום תכנון אדריכלות ופיתוח מפורטים לביצוע. 
הראייה התכנונית המנחה את היחידה משלבת את ההיבטים הפיסיים, החברתיים, הכלכליים והקהילתיים, תוך התאמה למצב הקיים והמתפתח וניתוח תהליכים אורבניים, חברתיים, כלכליים פיזיים ופוליטיים המתרחשים בעיר.

תחומי עיסוק עיקריים:
1. תכנית מתאר כוללת לעיר-
    תכנית המתאר כוללת את כל שטח השיפוט של העיר כ- 58,000 דונם ותחליף את תכנית המתאר הנוכחית לעיר, שאושרה ב-1970. 
   התכנית מתייחסת לאופק 2030 ולטווח ביניים 2020 ותשקף את חזון העיר. התכנית תואמת למדיניות התכנון הארצית והמחוזית ולאחר 
   שתאושר, תכנית המתאר תהפוך למסמך סטטוטורי (חוקי) מחייב, שינחה את פיתוח העיר לטווח הארוך הבינוני והקצר, לצורך מימוש
    מטרות תכנוניות עירוניות כוללות ותהיה בסיס משותף לתכניות מפורטות שבעתיד יקודמו באזורי העיר השונים. מתכנית המתאר ייגזרו 

    תוכניות פעולה ליישום על בסיסי עקרונות הפיתוח הפוטנציאלים.

2.  פתוח קונספט תכנוני, ייזום, הכנה והתווית עקרונות לתכניות אב, מתאר, תכניות נושאיות כגון: נופש מטרופוליני, תעסוקה מתקדמת, 
      שבילי אופניים, טבע עירוני וכו'.

3. קביעיעת קו מתווה לשפת רחוב, ריהוט רחוב, שילוט ושיפור המרחב הציבורי ברחבי העיר, בכלל תוך התייחסות לאזורים פרטניים, שכונות
     ומוקדים בפרט. עזרה בפתרונות אדריכליים ברמת היומיום לבעיות המובאות לפתח היחידה ע"י אגפי הביצוע והתשתיות של העירייה..

4.  פיתוח ושידרוג אזור התעשיה מב"ת צפון הידוע כמרכז הבילויים שייקרא "הרובע" , כאזור שואב פעילות ואטרקציות ברמה העירונית
     והמטרופולינים.

5.  קידום ותכנון מגוון נושאים תחבורתיים כגון : תכנית אב לתחבורה, רכבת קלה, הסעות המונים, שבילי אופניים וכו'.

6. שימור אתרים- 
    א. הכנת תכנית מתאר לשימור אתרים - תכנית המתאר כוללת רשימה של כ- 100 אתרים לשימור, החל מתקופת העלייה הראשונה ו
        אף מבנים בסגנון הבינלאומי משנות ה- 20-30, מגדירה את מתחם מרכז העיר ההיסטורי "כמרקם מרכז העיר ההיסטורי", 
        סקר מבנים בסגנון בינלאומי, כרטיסי אתר, הוראות להכנת תיקי תיעוד לאתרים, הוראות ותנאים להבטחת שימור ושיקום 
        המורשת הבנויה והצמחייה  בעיר,
 תמריצים כלכליים, הוראות להוצאת היתרי בניה ועוד.

   ב.  מתן חוות דעת לתוכניות בניין עיר ותוכניות רישוי שיש בהן מרכיבי שימור.

   ג.   עדכון שוטף של רשימת השימור  מול הוועדה לשימור אתרים. 

7.  בדיקה, תיאום והטמעת תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות בתכנון העירוני המקומי.

8.  הכנת פרוגרמות ותחזיות עפ"י המדיניות העירונית.

9.  בחינת החלופות המובאות לדיון בפני גורמי התכנון בעירייה העוסקות בשימוש בקרקע בתחום השיפוט העירוני.

10. יעוץ ועזרה לאגף הרישוי בנושאי תכנון מיוחדים המגיעים לשולחן האגף וזקוקים להתייחסות מקצועית נוספת ובחינה תכנונית רחבה.

צוות היחידה:
   

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
אדר' חיים לשם סגן מנהל אגף תכנון ומנהל המחלקה 03-9547539 haimle@rishonlezion.muni.ii
אדר' צביקה  קמיל מ"מ רכזת תוכניות מתאר ושימור אתרים 03-9547592 zvikak@rishonlezion.muni.il