תוכנית "מתחם האלף - רצ/1/ 1000 "

להלן רשימה  מפורטת של הנספחים הקשורים לתוכנית  "מתחם האלף (רצ/ 1/ 1000)":

  1. הוראות התוכנית
  2. נספח מצב מאושר-תשריט
  3. נספח מצב  מוצע- תשריט

4. ביוב: 

5. בינוי: 

6. חשמל ותקשורת:

7. כבישים ותחבורה:

8. מים:

9. נוף:

10.  ניקוז:

11. עבודות עפר:

12.  עצים:

13.  סקר סביבתי

14.  הבהרות: