מטרות ויעדי תוכנית המיתאר המקומית

תכנית המתאר החדשה תמצב את ראשון לציון כעיר מרכזית במחוז המרכז וכמרכז מטרופוליני כלכלי ותעסוקתי המהווה גם מוקד תרבותי ותיירותי.

מטרת העל של תכנית המתאר:  היא חשיבה תכנונית מקיפה חדשה ליצירת מסגרת כוללת שתתרגם את חזון הפיתוח והצמיחה לעיר של ראש העיר ואבות העיר לכדי תכנית מעשית (הכוללת: מסמכים סטטוטריים -תשריטים והוראות)  ומסמכים מנחים למדיניות תכנון מקיפה, כל זאת להבטיח איכות חיים עירונית לכלל תושביה תוך ניצול יתרונותיה במיקומה במרחב המטרופוליני של תל-אביב, שמירה על ערכיה המיוחדים והמשך פיתוחה של העיר. יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר העברת סמכויות תכנון לוועדה המקומית לתכנון ולבניה במסגרת כללים שתקבע תוכנית המתאר.
המטרות מייצגות שאיפות וערכים רצויים לכיווני הפיתוח בעתיד. היעדים המפרטים את המטרה מהווים שלב נוסף בכיוון של זיהוי אמצעים להגשמת התפישה המרחבית ולמימושה באמצעות מדיניות כוללנית לטווח הארוך המבטא את תמונת העתיד הרצויה.

המרקם העירוני ומארג הבניה: פיתוח הרקמות העירוניות תוך הגדרת תפקודן ברמה הכלל עירונית, במגמה לאחדן לכלל עיר אחת תוך ניצול יתרונותיה כעיר השוכנת לחוף ים- פוטנציאל שטרם מומש. 
חברה ואוכלוסיה:  יצירת תהליכים שיחזקו את הרכב האוכלוסייה תוך כדי דאגה לצרכים של האוכלוסיה החלשה המתגוררת בעיר.

מגוריםתוכנית המתאר תציע כלים להעלאת איכות המגורים בכל חלקי העיר, שדרוג והתחדשות של שכונות קיימות, הגברת יעילות ניצול הקרקע ויצירת עתודות קרקע זמינות לבנייה למגורים בהתאם ליעד האוכלוסיה.

תעסוקה: תוכנית המתאר תציע כלים לחיזוק מעמד העיר בתחום התעסוקה תוך הגדלת מספר מקומות העבודה בעיר. התוכנית תאפשר פיתוח של ענפי כלכלה בהם לעיר יתרון יחסי, תוך ריכוז מאמץ למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר.

שטחים פתוחים ומרחב ציבורי:  יצירת יחס נכון בין שטחים בנויים ושטחים פתוחים תוך שמירה על ערכי טבע, נוף וטופוגרפיה המיוחדים לעיר.

שימור:  קביעת מדיניות שימור המאפשרת שימור מרקמים ומבנים בעלי ערך היסטורי תרבותי מחד ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך.

תחבורה ותנועה:  פיתוח מושכל של מערך התחבורה באופן התומך בפיתוח האורבני. יצירת מערכת תחבורה יעילה, אמינה, בטוחה וברת השגה מבחינת המקורות התקציביים הזמינים אשר עונה לצרכי הנגישות של האוכלוסיה ואינה פוגעת באיכות הסביבה.

איכות סביבה:  קביעת מדיניות סביבתית עירונית מאוזנת תוך עמידה בקריטריונים סביבתיים גבוהים.

שלבי התוכנית
שלב א : ריכוז נתונים וניתוחם - ראה מצגות המתכננים השונים.
שלב ב: הצגת פרוגרמה, מטרות ויעדים, הצגת תכנון וחלופות ראשוניות.
שלב ג: ניתוח והצגת החלופות כולל קביעת חלופה מועדפת והצגתה למוסדות התכנון.
שלב ד': עיבוד, פירוט, ועריכת מסמכי התכנית עלפי החלופה המועדפת.
שלב ה: הגשת תכנית לוועדה המקומית לדיון.
שלב ו: קליטת התכנית בוועדה המחוזית לצורך הפקדה
שלב ז: פרסום הודעה על הפקדת תכנית.
שלב ח: פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית בילקוט פרסומים.

הנחות יסוד
בשלב זה של העבודה גובשו על ידי צוות התכנון "הנחות יסוד" (קווי יסוד עיקריים) לתכנית המתאר. מטרת הנחות היסוד היא להגדיר
מדיניות מתואמת ומסוכמת על עירית ראשון לציון אשר תנחה את צוות התכנון. הנחות היסוד יעברו כחוט השני לאורך כל החלופות
התכנוניות שיוכנו על ידי צוות התכנון.

להלן פירוט הנחות היסוד של תכנית המתאר:
צפי אוכלוסיה לשנת 2030- נקבע בתוכנית האב לתחבורה לעיר לעמוד על היקף של 330,000 תושבים- צפי זה ייבחן בהמשך
העבודה וייתכן כי יעודכן.
גבולות התכנית- העיר בגבולותיה הנוכחיים תוך קביעת עקרונות תכנוניים אשר יאפשרו את פיתוח העיר מחוף הים, בחלקה
המערבי של העיר ועד לשטחים התפוסים על ידי מחנה צריפין במזרח העיר.
ראשון לציון במטרופולין תל-אביב- דגש על חיזוק מעמדה של העיר בתחום התעסוקה ומתן שרותים לתושבי המטרופולין
בכלל ודרום המטרופולין בפרט.
מארג הבניה וצפיפות הבניה בעיר- ציפוף מארג הבניה, תוך קביעת הירארכיה של גובה הבניה בחלקי העיר השונים ושימור
המרקם הקיים בחלקי עיר אחרים בהתאם לתכונות של האזורים השונים.
חיזוק מרכז העיר- גיבוש וחיזוק המע"ר ה"ותיק" בעיר תוך יצירת מוקד פעילות תעסוקה ומסחר בחלקה המערבי של העיר
מבלי לפגוע בחיוניותו של המרכז הקיים.
שימור ומורשת- שימור מבנים ומרקמים בעלי ייחודיות היסטורית ואדריכלית.
שטחים פתוחים- עושרה הנופי ומגוון השטחים הפתוחים בעיר הינם אחד ממאפייניה החשובים . התוכנית תקפיד על טיפוח
מגוון זה וחשיפתו לאוכלוסיית העיר לצורך פעילות פנאי, חינוך ונופש.
אי פגיעה בזכויות- התכנית תימנע ככל האפשר מפגיעה בזכויות בניה מוקנות.
תכנית גמישה- על מנת לפשט את הליכי התכנון הדרושים לפיתוחה של העיר, התכנית תאפשר גמישות תכנונית תוך שמירה
על עקרונות היסוד שייקבעו בתכנית.
תחבורה ותנועה- הפיכת הדרכים והמסילות הארציות החוצות את העיר למנוף לפיתוח הכלכלי של העיר.
השתלבותה של העיר במערכת הסעת המונים החל מהשלב הראשון של ביצוע המערכת.