עיקרי מדיניות התכנון

 שער דוח-  מסמכי מדיניות
פרק 1-  מבוא
פרק 2-  חברה
פרק 3-  מארג הבנייה
פרק 4-  שימור
פרק 5 - תעסוקה
פרק 6- שטחים פתוחים
פרק 7- איכות סביבה
פרק 8- תחבורה
פרק 9- מבני ציבור
פרק 10- תשתיות
פרק 11- סדר עדיפויות