שיתוף הציבור

תכנית המתאר תיעשה בשיתוף הציבור, תהליך השיתוף הינו חלק מתהליך התכנון: ומטרתו לרתום את הציבור ולאפשר לו להשפיע ולהביע התנגדויות.
תהליך שיתוף הציבור נועד לידע ולשתף את הציבור למענו מתכננים ולהעשיר את התוכנית בתכנים מגוונים. עד עתה התקיימו שני מפגשים עם הציבור הרחב ושני מפגשים עם קבוצות דיון בפורומים מצומצמים יותר. המפגשים המרכזיים יתנהלו כימי עיון עם סדנאות מובנות כשחלקה תתמקד בעבודה בקבוצות וחלקה בדיונים במליאה. המפגש הראשון יתקיים כבר בשלב איסוף הנתונים וברור הנושאים המרכזיים של התוכנית והשני בעת גיבוש והערכת החלופות התכנוניות.
תהליך שיתוף הציבור צמוד לאבני הדרך של התכנית וממצאי כל שלב יוטמעו בו לקראת השלב הבא.
כמובן שחשוב לציין כי תכנית המתאר אינה מתחילה מ"לוח חלק": החלטות תכנוניות שנקבעו ב"חזון העיר" ובמסמכי תכנון נוספים מהוות נקודת מוצא לתכנון. תכנית שיתוף הציבור נסמכת על בסיס זה.

 למפגשים הוזמנו תושבי העיר כולה ובנוסף "בעלי עניין" הכוללים בנוסף לתושבים גם סוחרים, יזמים, מבקרים בעיר, מתכננים, ארגוני חברה וסביבה, גופים עירוניים ועוד. תהליך השיתוף נותן ביטוי למגוון דעות וידאג לאיזון בין בעלי העניין השונים.
מטרת המפגש הינו בירור מוקדם ואיסוף נתונים, מטרתו ליידע ולהסביר לציבור, איסוף נתונים לגבי המשקפים את הרצונות, הצרכים של הציבור, איסוף נתונים לגבי בעיות ועמדות של הציבור הרחב לגבי נושאים מרכזיים של התכנון, באמצעותם ניתן לעדכן ולעדן את המטרות ולגבש חזון מעודכן.

 במסגרת תהליך שיתוף הציבור אנו עומדים לרשותכם לקבלת שאלות, הערות והארות במספר ערוצי תקשורת :
פניות בכתב, פקס, אינטרנט, פניות בע"פ, פניות טלפוניות
 טלפון: 03-9547252, 03-9547292 ובדוא"ל tichnun@rishonlezion.muni.il   

מצגת  שיתוף הצבור מס' 1
מצגת שיתוף הצבור מס' 2
מצגת שיתוף הצבור-סכום