בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) 

לקוח יקר,
תעודה לרשם המקרקעין משמשת אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד למועד תוקף התעודה.
העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה והוועדה המקומית המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה ולוועדה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.
1. הגשת הבקשה:
1.1 לצורך קבלת תעודה לרישום לטאבו, על בעל הנכס לסלק את כל חובותיו ביחס לנכס.
1.2 לסוגי נכסים מסוימים נדרשות בדיקות נוספות לגבי הנכס: כגון: חיובי היטל השבחה, היטלי פיתוח, ביצוע מדידות
      בנכס ובחינת הפקעות ככל שבוצעו. במקרים אלו הבקשה תועבר להמשך טיפול על ידי מחלקת אישורים לטאבו
      אשר ירכזו את הטיפול מול היחידות השונות. עדכון בדבר תוצאות הבדיקה ועדכון על מצב החובות יימסר בסיום
      הטיפול.
1.3 לפי חוק עזר לראשון לציון (אגרת תעודה, אישור ושירות), התשנ"ו-1996, קבלת תעודה כאמור מחויבת בתשלום
       אגרה. 
1.4 לאחר קבלת המידע בדבר חובות נוספים החלים על בעל הנכס בגין הנכס (במידה שקיימים), ניתן לברר לגבי
       מהות החובות ביחידות/אגפי העירייה הרלווונטיים להטלת חיובים אלו.
1.5 קבלת האישור המיועד לטאבו מותנית בסילוק חובות בעל הנכס לעירייה, כאשר התשלום הנו במזומן או
       באמצעות כרטיס אשראי בלבד (עסקה במסמך מלא). ניתן לשלם היטל השבחה / היטלי סלילה בכרטיס אשראי
       עד – 50,000 ₪
הארכת אישור/ העתק תעודה:
1.6 ניתן להאריך את תוקף התעודה עד שנה מיום הנפקתה.
1.7 העתק תעודה יימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד לתאריך תוקף התעודה המחודשת.
הערה:
העירייה והוועדה המקומית יבדקו את הבקשה והמסמכים שהוגשו, וככל שנדרשים מסמכים נוספים הנציג יעדכן את המבקש. הבקשה תטופל רק לאחר קבלת מלוא המסמכים הנדרשים

 טופס בקשה לקבלת תעודה לטאבו

פרטי הנכס: שדות חובה למילוי ע"פ המופיע בנסח


כתובת הנכס:פרטי המוכרים/בעלים נוכחיים
מוכר/בעלים מס 1:

מוכר/בעלים מס 2:

מוכר/בעלים מס 3:

פרטי הקונים:
פרטי קונה מס 1:

פרטי קונה מס 2:

פרטי קונה מס 3:

יש לצרף את המסמכים המפורטים, לגבי סוג העסקה יש לצרף מסמך מתאים כפי שמופרט בהנחיות