8.2.0 לוח 8.20 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הדירות בבניין