8.2.0-0 לוח 8.20 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין