8.2.1 לוח 8.21 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הדירות בבניין