8.2.2 לוח 8.22 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות, לפי מספר הקומות בבניין