8.2.2-0 לוח 8.22 התחלות בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין